Regulamin

1                            Informacje

1.1                         W niniejszej Umowie terminy „my”, „nas”, „nasz” oraz „nam” odnoszą się odpowiednio do spółki Monecor (London) Limited. Monecor (London) Limited jest spółką zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 00851820 oraz jest upełnomocniona i nadzorowana przez Urząd Nadzoru Finansowego („FCA”) pod numerem Rejestru Usług Finansowych 124721.

1.2                         Jeśli klient nie otrzyma od nas innego powiadomienia, nasze dane kontaktowe są następujące:

Adres: One Broadgate
London
WIELKA BRYTANIA
EC2M 2QS

E-mail: customer.service@etxcapital.com
Numer telefonu: +44(0)20 7392 1494

2                            Umowa

2.1                         Umowa pomiędzy stronami dotycząca zawierania transakcji pomiędzy nami a klientem („niniejszaUmowa”) obejmuje następujące elementy:

(a)       wniosek o otwarcie rachunku;

(b)      warunki określone w niniejszym dokumencie; oraz

(c)       jakikolwiek inny dokument, który możemy dostarczyć klientowi, wyraźnie stwierdzając, że stanowi on część umowy z nami zawartej.

2.2                         Warunki te regulują stosunki pomiędzy nami a naszym klientem („klient”) w odniesieniu do zawierania transakcji. Należy dokładnie przeczytać niniejszy dokument, w szczególności zwracając uwagę na punkty 3.3 (Rachunek klienta), 9 (Zawieranie transakcji), 13 (Depozyt zabezpieczający) oraz 21 (Odszkodowanie i odpowiedzialność).

2.3                         Klient zgadza się być prawnie związanym niniejszą Umową, jeśli: (i) zaznaczy pole wyrażenia zgody na nasze warunki w naszej Witrynie internetowej lub (ii) podpisze dokumentację dotyczącą otwarcia rachunku lub (iii) zawrze transakcję z użyciem swojego Rachunku Transakcyjnego/Rachunków Transakcyjnych. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsza Umowa, która może być od czasu do czasu zmieniana, odnosi się do wszystkich Rachunków Transakcyjnych, bez potrzeby sporządzania oddzielnych umów.

2.4                         Od czasu do czasu możemy zaoferować klientowi nowe Usługi i Produkty (w przypadku, gdy dostarczanie takich Usług lub Produktów klientowi jest dozwolone na mocy obowiązującego prawa), a jakiekolwiek takie dodatkowe Usługi lub Produkty w przypadku braku odrębnej umowy pomiędzy nami a klientem będą podlegać niniejszej Umowie, która może być okresowo zmieniana.

2.5                         W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszą Umową a Ustawą o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. („Ustawa”) lub Obowiązującymi przepisami, znaczenie rozstrzygające mają Ustawa i Obowiązujące przepisy. Żadne postanowienia niniejszej Umowy nie będą wykluczać ani ograniczać jakichkolwiek naszych obowiązków lub odpowiedzialności wobec klienta, wynikających z Ustawy lub Obowiązujących przepisów, zgodnie z którymi takie wykluczenie lub ograniczenie jest niedozwolone.

2.6                         Pewnym wyrazom i wyrażeniom występującym w niniejszej Umowie nadano określone znaczenia. Jeśli wyrazy zaczynające się wielką literą nie zostały zdefiniowane w odpowiednim punkcie, obowiązywać będą definicje określone w punkcie 32 (Interpretacja).

2.7                         Niniejsza Umowa wraz z formularzem wniosku o otwarcie rachunku stanowi całość umowy pomiędzy nami a klientem w odniesieniu do przedmiotu niniejszych warunków oraz zastępuje wszelką wcześniejszą lub równoczesną komunikację ustną lub pisemną, propozycje, umowy lub oświadczenia w odniesieniu do rzeczonego przedmiotu. Klient potwierdza, że zawierając niniejszą Umowę oraz poszczególne Transakcje, nie jest uprawniony do opierania się ani nie oparł się na żadnych oświadczeniach, gwarancjach, zaleceniach, poradach lub stwierdzeniach innych niż zawarte w niniejszej Umowie.

2.8                         Niniejsza Umowa wejdzie w życie w dniu, w którym potwierdzimy akceptację wniosku klienta. Jeśli klient jest osobą indywidualną działającą w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością biznesową, zawodem lub profesją, może rozwiązać niniejszą Umowę w okresie 14 dni kalendarzowych od jej zaakceptowania, bez ponoszenia kary oraz bez podawania przyczyny. Prawo do rozwiązania nie będzie przysługiwać po zawarciu na mocy niniejszej Umowy jakiejkolwiek Transakcji, która będzie następnie wiążąca dla klienta.

2.9                         Czas będzie mieć podstawowe znaczenie w odniesieniu do wszystkich zobowiązań klienta wynikających z niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek Transakcji albo z nimi związanych. Oznacza to, że terminy i daty określone w niniejszej Umowie lub podane przez nas w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z niniejszej Umowy mają zasadnicze znaczenie i są wiążące. Jakiekolwiek opóźnienie, bez względu na to, czy będzie uzasadnione, może stanowić powód do rozwiązania Transakcji albo niniejszej Umowy.

3                            Rachunek TRANSAKCYJNY klienta

3.1                         Przed rozpoczęciem korzystania z Usług klient musi uzyskać naszą akceptację. Możemy odrzucić wniosek klienta z jakiegokolwiek powodu i nie mamy obowiązku podania klientowi przyczyny takiej decyzji.

Możemy uzyskać dane osobowe dla celów przetwarzania wniosku klienta, w tym wyniki weryfikacji pod kątem zdolności kredytowej, od agenta będącego stroną trzecią oraz od agencji zajmujących się zapobieganiem oszustwom (które mogą przechowywać dane dotyczące wyszukiwania) oraz innych organizacji finansowych. Jeśli klient otworzy Rachunek Transakcyjny razem z co najmniej jedną inną osobą („Wspólny Rachunek Transakcyjny”), wszystkie osoby będą zbiorowo i indywidualnie odpowiedzialne za straty, opłaty i obciążenia powstałe w związku ze Wspólnym Rachunkiem Transakcyjnym. Oznacza to między innymi, że jakiekolwiek środki należne na Wspólnym Rachunku Transakcyjnym będą płatne w całości przez klienta lub któregokolwiek innego właściciela Wspólnego Rachunku Transakcyjnego, a my nie będziemy w żaden sposób zobowiązani do pobrania ich od któregokolwiek właściciela.

3.2 Ponadto możemy (o ile nie zostało to wyraźnie uzgodnione inaczej w formie pisemnej) odbierać polecenia zawarcia transakcji od klienta lub innego właściciela Rachunku wspólnego oraz wypłacać jakąkolwiek część salda klientowi bądź innemu właścicielowi Rachunku wspólnego bez uprzedniego powiadomienia klienta, a także możemy przekazywać jakiekolwiek powiadomienia lub korespondencję klientowi lub innemu właścicielowi Rachunku wspólnego. W przypadku śmierci właściciela Rachunku wspólnego możemy przekazywać powiadomienia i odbierać polecenia od pozostałych właścicieli.

3.3                         Klient jest zobowiązany do zachowania bezpieczeństwa i poufności hasła. Klient potwierdza, że możemy dokonywać jego identyfikacji w oparciu o nazwę użytkownika/numer rachunku i hasło, a także zgadza się nie ujawniać tych informacji żadnej osobie, która nie będzie należycie upoważniona przez klienta. Nasi pracownicy w żadnym momencie nie będą prosić klienta o podanie hasła, a klient w żadnych okolicznościach nie powinien go ujawniać. Klient jest odpowiedzialny za pełną aktywność związaną z jego loginem i hasłem. Jeśli klient dowie się lub będzie podejrzewać, że jego hasło jest znane stronie trzeciej, powinien natychmiast nas o tym poinformować. Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek nieupoważnione użycie rachunku i (lub) hasła klienta, chyba że będzie to wynikiem naszego zaniedbania, naszego umyślnego niewywiązania się z zobowiązań lub naszego oszustwa. Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za hasła i nazwy użytkownika przechowywane przez niego na komputerze osobistym lub w urządzeniach mobilnych.

3.4                         Jeśli klient został przedstawiony spółce ETX Capital przez stronę trzecią (z wyjątkiem naszego wyznaczonego przedstawiciela), klient potwierdza i akceptuje fakt, że:

(a)       upoważnił stronę trzecią do przedstawienia go spółce ETX Capital oraz że nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za warunki jakiejkolwiek umowy pomiędzy klientem a stroną trzecią lub za brak takiej umowy oraz za jakiekolwiek oświadczenie lub postępowanie takiej strony trzeciej;

(b)      część przychodów wygenerowanych z tytułu Transakcji klienta lub opłat wniesionych przez klienta na naszą rzecz może zostać przekazana stronie trzeciej, co może zwiększyć ogólny koszt usług świadczonych na rzecz klienta; klient może skontaktować się ze stroną trzecią lub spółką ETX Capital w celu uzyskania dalszych informacji na ten temat;

(c)       jakiekolwiek porady udzielane klientowi w odniesieniu do jego Rachunku Transakcyjnego lub Transakcji przez stronę trzecią nie są udzielane przez nas ani w naszym imieniu oraz nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za takie porady; oraz

(d)      strona trzecia jest niezależnym pośrednikiem i nie działa jako nasz agent ani w żaden inny sposób nie działa w imieniu spółki ETX Capital.

Nieaktywne lub zawieszone rachunki TRANSAKCYJNE

3.5 Rachunek Transakcyjny jest uważany za zawieszony lub nieaktywny, gdy w dniu obrotu nie zostały na nim otwarte żadne Transakcje. Możemy dezaktywować Rachunek Transakcyjny klienta w przypadku, gdy pozostawał on zawieszony lub nieaktywny przez okres co najmniej 120 dni kalendarzowych. W racjonalnie uzasadnionych przypadkach będziemy wcześniej powiadamiać (pocztą elektroniczną) o jakiejkolwiek dezaktywacji, ale nie zawsze będzie to możliwe i (lub) wykonalne. W sytuacji otrzymania powiadomienia o oczekującej dezaktywacji albo gdy rachunek klienta został dezaktywowany bez powiadomienia, a klient chce, aby rachunek pozostał aktywny lub został ponownie aktywowany, należy skontaktować się z naszym zespołem ds. wsparcia klienta, przesyłając wiadomość e-mail na adres: customer.service@etxcapital.com. W związku z nieaktywnymi lub zawieszonymi rachunkami zostaną pobrane opłaty za obsługę rachunku. Szczegółowe informacje o takich opłatach można uzyskać na naszym portalu internetowym lub kontaktując się pod adresem: customer.service@etxcapital.com.

4                            Podstawy zawierania transakcji

4.1                         Jesteśmy kontrahentem we wszystkich Transakcjach realizowanych przy użyciu Usług. Wszystkie Transakcje są zawierane z klientem w sposób bezpośredni. Działamy w charakterze kontrahenta na zasadach rynkowych, chyba że poinformujemy klienta, że ogólnie lub w odniesieniu do określonej Transakcji lub klasy Transakcji działamy jako agent lub działamy w jego imieniu. Klient będzie zawierać z nami Transakcje jako zleceniodawca, chyba że zostało to uzgodnione inaczej w formie pisemnej. Transakcje są przez nas realizowane po otrzymaniu poleceń od klienta oraz tylko na zasadzie wykonania. Nie jesteśmy zobowiązani do weryfikowania, czy jakiekolwiek Transakcje są odpowiednie, ich monitorowania czy doradzania w związku z ich wynikami ani też, z zastrzeżeniem zasad urzędu FCA, przekazywania Wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego lub zamykania Transakcji.

4.2                         Jakiekolwiek informacje przekazywane przez nas lub w naszym imieniu nie powinny być (i nie będą) uznawane za stanowiące poradę dla klienta w odniesieniu do ryzyka, zalet lub wad jakiejkolwiek konkretnej Transakcji bądź trafności decyzji dotyczącej jej zawarcia. Nie doradzamy w kwestii korzyści płynących z zawarcia konkretnych Transakcji bądź ich konsekwencji podatkowych. Klient potwierdza, że jest zdolny do oceny korzyści oraz że rozumie i akceptuje charakter oraz ryzyko Transakcji zawieranych na mocy niniejszej Umowy, a także że nie opiera się i nie będzie się opierać na naszych poradach w zakresie korzyści płynących z zawarcia jakiejkolwiek Transakcji.

4.3                         Przez zaznaczenie pola wyrażenia zgody na nasze warunki w naszej Witrynie internetowej albo przekazanie w inny sposób dokumentacji dotyczącej otwarcia rachunku, a także za każdym razem, gdy klient otwiera lub zamyka Transakcję albo składa Zlecenie (zobacz również gwarancje klienta w punkcie 17 (Nadużycia na rynku)), klient oświadcza i gwarantuje nam na zasadzie ciągłości, że okres obowiązywania takich oświadczeń i gwarancji przekracza czas realizacji jakiejkolwiek Transakcji oraz że:

(a)       klient zawiera niniejszą Umowę oraz wszelkie Transakcje na jej mocy w swoim własnym imieniu jako zleceniodawca, a nie jako agent (lub powiernik) jakiejkolwiek innej strony;

(b)      nie miały miejsca żadne Działania wskazujące na niewypłacalność klienta;

(c)       klient ma wszelkie wymagane prawne, korporacyjne i (lub) regulacyjne upoważnienia do zawarcia niniejszej Umowy oraz wszelkich Transakcji na mocy niniejszej Umowy, a jakakolwiek osoba potwierdzająca akceptację niniejszej Umowy w imieniu klienta została lub jest należycie do tego upoważniona;

(d)      jeśli klient jest osobą indywidualną, ma ukończone 18 lat;

(e)       wszelkie informacje dostarczone nam w ramach procesu zgłoszenia wniosku oraz okresowo przekazywane w inny sposób są kompletne, prawdziwe, aktualne i dokładne;

(f)       klient nie narusza żadnych przepisów prawa w kraju, z którego zawiera Transakcje;

(g)      składając Zlecenie, klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonywanie własnych niezależnych ocen i analiz w zakresie ryzyka Transakcji; oraz

(h)      klient ma wystarczającą wiedzę, biegłość i doświadczenie na rynku albo otrzymał wystarczające porady profesjonalne, aby móc przeprowadzić własną ocenę korzyści i ryzyka związanych z jakąkolwiek Transakcją.

4.4                         Klient może zostać zaklasyfikowany do grupy Klientów detalicznych, Klientów profesjonalnych albo Uprawnionych kontrahentów. W przypadku zaliczenia klienta do grupy Klientów profesjonalnych lub Uprawnionych kontrahentów może on utracić ochronę na podstawie określonych zasad urzędu FCA, o czym zostanie przez nas powiadomiony. W określonych okolicznościach możemy dokonać ponownego przydzielenia kategorii klienta i w takim wypadku przekażemy mu objaśnienie dotyczące przyczyn takiego działania i jego wpływu na prawa klienta.

4.5                         Transakcje klienta nie powodują powstania jakichkolwiek praw własności lub innych praw na jakimkolwiek Rynku bazowym. Nie dokonamy przeniesienia jakiegokolwiek Rynku bazowego ani żadnych praw do niego na rzecz klienta.

4.6                         Klient jest zobowiązany zapewnić, że jakiekolwiek Transakcje zawierane przez niego spoza obszaru Wielkiej Brytanii nie naruszają żadnych zagranicznych regulacji, które mogą w takim przypadku obowiązywać.

5                            Nasze opłaty

5.1                         W momencie zawarcia z nami Transakcji klient zostanie obciążony marżą lub zostanie mu naliczona obniżka (różnica pomiędzy ceną, w której zajmujemy pozycję zleceniodawcy, oraz ceną realizacji Transakcji z klientem). Możliwe jest uzgodnienie stałej marży lub obniżki (prowizji). Wysokość marży/obniżki lub prowizji, która będzie naliczana, zależy od okoliczności każdej Transakcji. Szczegółowe informacje o marżach/obniżkach lub prowizjach można uzyskać, wysyłając wiadomość na adres: customerservice@etxcapital.com.

5.2                         Należy pamiętać, że do Transakcji klienta mogą mieć zastosowanie dywidendy lub inne korekty określone w punkcie 16.5 (Działania korporacyjne, dywidendy i inne sytuacje).

5.3                         Transakcje utrzymywane po zamknięciu odpowiedniego Rynku bazowego zasadniczo podlegają opłatom z tytułu funduszy lub finansowania albo odpowiednio mogą podlegać refundacji każdego dnia, w którym odpowiednia Transakcja pozostaje otwarta, a opłaty są pobierane w ramach procesu realizowanego przez nas na koniec dnia. W przypadku rynków innych niż rynek walutowy opłata lub zwrot są obliczane w oparciu o całkowitą równowartość rynkową każdej Transakcji utrzymywanej z dnia na dzień. Będziemy pobierać lub płacić odsetki od takiej wartości rynkowej za każdy dzień, w którym Transakcja jest utrzymywana do następnego dnia. Transakcje na rynku walutowym, które pozostaną otwarte o godzinie 20.00 (czasu londyńskiego) każdego dnia obrotu, będą obciążone opłatą z tytułu finansowania składającą się z opłaty administracyjnej oraz odpowiedniej opłaty Tom/Next (Tomorrow Next), którą pobiera od nas nasz podmiot zapewniający płynność. 

5.4                         Okresowo możemy dzielić się częścią naszych opłat wyrażoną w procentach ze stronami trzecimi, które wprowadziły do nas klienta. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich ustaleń związanych z podziałem opłat, które mogą dotyczyć Rachunku Transakcyjnego/Rachunków Transakcyjnych klienta, są dostępne na żądanie.

5.5                         W przypadku otwarcia przez klienta Transakcji krótkiej zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia na klienta wszelkich poniesionych przez nas opłat z tytułu pożyczki, powiększonych o zasadną marżę w przypadku zabezpieczenia naszej ekspozycji w ramach takiej Transakcji krótkiej. Jeśli klient nie wniesie żadnych takich opłat albo jeśli nie będziemy w stanie udzielić pożyczki na odpowiednim Rynku bazowym (lub stracimy taką zdolność), o czym klient zostanie przez nas powiadomiony, możemy według naszego wyłącznego uznania podjąć co najmniej jeden z następujących kroków:

(a)       zamknąć Transakcję krótką klienta w cenie, która w naszej uzasadnionej opinii będzie odpowiednia; lub

(b)      zwiększyć wymagania dotyczące Depozytu zabezpieczającego.

5.6                         Klient potwierdza i akceptuje fakt, że działania te mogą prowadzić do poniesienia przez klienta straty z Transakcji krótkiej oraz że w pełni zwalnia nas z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek grzywien, kar, zobowiązań i innych podobnych obciążeń nałożonych na nas z dowolnego powodu przez jakiekolwiek Giełdy, animatorów rynku, brokerów, agentów lub organy regulacyjne, które w jakikolwiek sposób są związane z otwarciem lub zamknięciem Transakcji krótkiej klienta bądź dowolnej powiązanej transakcji zawartej przez nas w celu zabezpieczenia Transakcji krótkiej klienta.

5.7                         Rynek bazowy może od początku nie oferować możliwości pożyczki albo nasi brokerzy lub agenci mogą wycofać Rynek bazowy, na którym została udzielona pożyczka w celu zabezpieczenia naszej ekspozycji na Transakcję krótką klienta. Dla uniknięcia wątpliwości, zwolnienie nas z odpowiedzialności przez klienta, zgodnie z postanowieniami punktu 5.5 powyżej, obejmuje wszelkie koszty z tytułu wycofania lub wykupu akcji nałożone przez jakąkolwiek Giełdę, animatora rynku, brokera, agenta lub centralny podmiot rozliczeniowy w związku z Transakcją krótką klienta.

Przeliczanie walut

5.8                         Jeśli klient zdeponuje środki pieniężne na swoim Rachunku Transakcyjnym/Rachunkach Transakcyjnych albo zawrze Transakcje w walucie innej niż jego Waluta bazowa, powinien mieć na uwadze następujące kwestie:

(a)       W przypadku zawarcia przez klienta Transakcji w walucie innej niż jego Waluta bazowa możliwa jest realizacja zysku lub straty w tej walucie. W efekcie klient może stwierdzić, że posiada wiele sald w różnych walutach.

(b)      Zrealizowane zyski lub straty z każdej Transakcji można przeliczyć na Walutę bazową klienta i zaksięgować na jego Rachunku Transakcyjnym/Rachunkach Transakcyjnych w takiej Walucie bazowej. Możemy również przeliczyć jakiekolwiek korekty lub obciążenia w walucie innej niż Waluta bazowa na Walutę bazową klienta, zanim takie korekty/obciążenia zostaną zaksięgowane na jego rachunku, a także możemy przeliczyć wszelkie środki pieniężne otrzymane od klienta w walucie innej niż Waluta bazowa na Walutę bazową klienta.

(c)       Każde przeliczenie waluty zostanie dokonane w oparciu o kurs zdeterminowany przez nas. Nie bierzemy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty klienta wynikające z użycia danego kursu podczas przeliczania waluty.

5.9                         Jeśli klient zdecydował o rezygnacji, a my wyraziliśmy zgodę na wyłączenie co najmniej jednego z jego Rachunków Transakcyjnych z zakresu obowiązywania podpunktu 5.8(b), możemy (w przypadku uznania za racjonalnie konieczne lub na żądanie klienta) przeliczyć na Walutę bazową klienta dodatnie lub ujemne salda transakcji i (lub) środki pieniężne pozostające na rachunku klienta w walucie innej niż Waluta bazowa.

5.10                      Od czasu do czasu (na przykład w wyciągu miesięcznym) możemy przekazywać klientowi informacje przedstawiające wielowalutowe salda klienta w postaci równowartości w Walucie bazowej klienta na podstawie stawek obowiązujących w chwili przekazywania informacji. Należy mieć jednak na uwadze, że salda nie zostały fizycznie przeliczone, a przedstawienie informacji w Walucie bazowej klienta służy wyłącznie celom informacyjnym.

Inne opłaty

5.11                      Klient może zostać obciążony opłatami z tytułu przetwarzania depozytu lub wycofania środków (na przykład w przypadku użycia karty kredytowej). Szczegółowe informacje o takich opłatach można uzyskać na naszym portalu internetowym lub pod adresem: customerservice@etxcapital.com. Bank klienta lub inny odpowiedni podmiot zewnętrzny mogą pobierać dodatkowe opłaty w związku z depozytem i (lub) wycofaniem funduszy. Wszelkie takie opłaty nakładane przez podmioty zewnętrzne ponosi klient.

5.12                      Klient potwierdza, że mogą istnieć inne podatki lub koszty, które nie są opłacane za naszym pośrednictwem ani przez nas nakładane. Odpowiedzialność za opłacenie wszelkich takich dodatkowych podatków lub kosztów ponosi klient.

5.13                      Mogą również wystąpić okoliczności wymagające uiszczenia dodatkowych opłat (na przykład kosztów pożyczki lub opłaty skarbowej bądź innych podatków) ponoszonych przez nas w przypadku zabezpieczania Transakcji klienta na Rynku bazowym z użyciem papierów wartościowych innych niż brytyjskie. Wszelkimi takimi opłatami zostanie obciążony klient.

5.14                      Zastrzegamy sobie prawo do codziennego naliczania odsetek w wysokości 8% powyżej obowiązującej stopy bazowej banku The Bank of Scotland plc (albo innej instytucji finansowej wybranej według naszego wyłącznego uznania) od każdego salda debetowego, niewniesionego Depozytu zabezpieczającego albo innych zaległych wobec nas zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

5.15                      Wszystkie zobowiązania klienta wynikające z niniejszej Umowy mogą zostać skompensowane (potrącone) z jego Rachunku Transakcyjnego/Rachunków Transakcyjnych albo dowolnego rachunku połączonego bez dodatkowego powiadomienia. Prawo do kompensaty oznacza, że możemy połączyć rachunek o saldzie ujemnym z innym rachunkiem o saldzie dodatnim, wykorzystując w ten sposób środki zgromadzone na jednym rachunku do spłaty zadłużenia klienta na innym rachunku. W miarę możliwości informujemy klientów o swoim zamiarze realizacji prawa do kompensaty.

6                            Środki pieniężne klienta

6.1                         W przypadku zakwalifikowania klienta do grupy Klientów detalicznych (albo wyrażenia przez nas zgody na oddzielenie funduszy klienta) zastosowanie mają następujące postanowienia:

(a)       W przypadku przekazania nam środków pieniężnych przez klienta lub w jego imieniu albo przekazania środków pieniężnych przez nas na rachunek klienta, środki te zostaną zdeponowane na oddzielnym bankowym rachunku pieniężnym klienta prowadzonym przez co najmniej jedną z zatwierdzonych instytucji finansowych zgodnie z Zasadami dotyczącymi środków pieniężnych klienta.

(b)      Możemy przechowywać środki pieniężne klienta na bankowym rachunku pieniężnym klienta prowadzonym poza obszarem EWG. System prawny i regulacyjny, który ma zastosowanie do takich banków, będzie różnić się od systemu obowiązującego na obszarze EWG i w przypadku niewypłacalności albo podobnego stanu upadłości banku środki pieniężne klienta mogą zostać potraktowane w inny sposób, niż zostałyby potraktowane, gdyby były przechowywane na rachunku bankowym prowadzonym na obszarze EWG.

(c)       Dołożymy wszelkich uzasadnionych starań przy wyborze podmiotów zewnętrznych przechowujących środki pieniężne, do których odnoszą się podpunkty (a) i (b).Nie będziemy ponosić odpowiedzialności z tytułu niewypłacalności, działań lub zaniechań jakiegokolwiek banku bądź innego podmiotu zewnętrznego przechowującego środki pieniężne na podstawie podpunktów (a) lub (b), z wyjątkiem przypadków wynikających z naszego zaniedbania, oszustwa albo umyślnego niewykonania obowiązków.

 

6.2                         Jeżeli nie otrzymamy od klienta odpowiedniego powiadomienia na piśmie lub w innej formie, możemy przekazać środki pieniężne klienta albo upoważnić inną osobę, w tym m.in. giełdę, izbę rozliczeniową lub brokera pośredniczącego, do przechowywania środków pieniężnych klienta albo zarządzania nimi w przypadku przekazania przez nas środków pieniężnych klienta (a) na potrzeby związane z Transakcją zawieraną na rzecz klienta z daną osobą albo za jej pośrednictwem; lub (b) w celu wykonania zobowiązań klienta polegających na dostarczeniu zabezpieczenia Transakcji (np. spełnienia wymogu dotyczącego wstępnego depozytu zabezpieczającego dla transakcji instrumentami pochodnymi).Klient akceptuje fakt, że możemy przestać traktować środki pieniężne przechowywane w jego imieniu jako środki pieniężne klienta i wycofać je z bankowego rachunku pieniężnego klienta, jeżeli klient nie zawarł żadnej transakcji w ciągu ostatnich 6 (sześciu) lat, a my nie byliśmy w stanie skontaktować się z nim mimo podjęcia racjonalnych starań. Wszystkie tego rodzaju środki pieniężne będą w dalszym ciągu stanowiły należność klienta, a my zobowiązujemy się do zachowania odpowiedniej dokumentacji.

6.3                         W przypadku zaklasyfikowania klienta do grupy Klientów profesjonalnych albo Uprawnionych kontrahentów zastosowanie mają następujące postanowienia:

(a)       W przypadku przekazania nam środków pieniężnych przez klienta lub w jego imieniu albo przekazania środków pieniężnych przez nas na Rachunek Transakcyjny/Rachunki Transakcyjne klienta, klient przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że niniejszym przekazuje nam pełne prawo własności środków pieniężnych do celów związanych z pokryciem zobowiązań klienta wynikających z niniejszej Umowy, według uzgodnień dotyczących zabezpieczeń przeniesienia tytułu. W związku z tym Zasady dotyczące środków pieniężnych klienta nie będą miały zastosowania, a środki pieniężne nie zostaną oddzielone od innych środków pieniężnych przechowywanych na naszym rachunku bądź rachunkach i będą mogły zostać wykorzystane w naszej działalności. W przypadku naszej niewypłacalności w odniesieniu do takich środków pieniężnych klient zostanie zaklasyfikowany jako wierzyciel nieuprzywilejowany. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu wypłacalności, działań ani zaniechań jakiegokolwiek banku lub innego podmiotu zewnętrznego przechowującego środki pieniężne klienta.

(b)      Przekazane nam środki pieniężne będziemy ewidencjonować jako swoje zobowiązanie do zwrotu środków pieniężnych na rzecz klienta. Na żądanie klienta zwrócimy mu równowartość środków pieniężnych, w przypadku gdy uznamy, że kwota środków pieniężnych przekazanych nam przez klienta przekracza wartość zobowiązań klienta względem nas. Ustalając wysokość zabezpieczenia i gotówkowego depozytu zabezpieczającego, a także wartość zobowiązań klienta i wartość naszych zobowiązań względem klienta, możemy zastosować taką metodologię działania (w tym ocenę przyszłych zmian wartości i sytuacji na rynkach), jaką uznamy za właściwą, zgodnie z Obowiązującymi przepisami.

6.4                         Klient potwierdza, że niniejszym zrzeka się wszelkich uprawnień (wynikających z Zasad dotyczących środków pieniężnych klienta lub innych) do otrzymania odsetek od przechowywanych przez nas w jego imieniu środków pieniężnych. Zawarte w niniejszym dokumencie Punkty od 6.1 do 6.4 obowiązują tylko w przypadku produktów regulowanych przez FCA.

Wpłata i wypłata środków

6.5                         Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia wpłaty dokonywanej w określony sposób i w takim przypadku możemy domagać się od klienta dokonania wpłaty w inny sposób.

6.6                         Nie przyjmujemy wpłat dokonywanych gotówką ani wpłat dokonywanych przez osoby trzecie lub z rachunków innych klientów, jak również nie dokonujemy wypłat na rzecz osób trzecich ani na rachunki innych klientów, o ile wcześniej nie uzgodniono inaczej. Każda taka umowa zostanie zawarta według naszego uznania i na warunkach wymaganych przez nas w danym momencie. Środki mogą zostać zdeponowane z zachowaniem należytej staranności w drodze przelewu środków pieniężnych pomiędzy rachunkami klientów po otrzymaniu podpisanego pisemnego pełnomocnictwa od klienta dokonującego wpłaty.

6.7                         Najniższa z następujących kwot: (i) Saldo środków pieniężnych klienta, (ii) Wartość likwidacyjna klienta i (iii) kwota Dostępnych środków do zawarcia transakcji zostanie wypłacona klientowi zgodnie z jego poleceniem, o ile taką możliwość dopuszczają obowiązujące przepisy prawa.Należy pamiętać, że w określonych okolicznościach klient może zostać zobowiązany do przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających pochodzenie depozytu i własność rachunku albo karty w banku docelowym w celu zabezpieczenia zarówno nas, jak i siebie przed oszustwem. Zgodnie z postanowieniami punktu 5.15 (Inne opłaty) powyżej wszystkie wynikające z niniejszej Umowy zobowiązania klienta względem nas będą mogły zostać skompensowane ze środków zgromadzonych na jego Rachunku Transakcyjnym/Rachunkach Transakcyjnych. Każda płatność dokonywana na podstawie niniejszego punktu będzie podlegała wcześniejszemu pomniejszeniu o wartość zobowiązań względem nas wynikających z niniejszej Umowy.

6.8                         Aby wypłacić środki, klient musi złożyć pisemny wniosek lub wysłać wiadomość e-mail albo wybrać jedną z możliwości wyświetlonych na stronie wypłaty środków w naszej Witrynie internetowej Jeżeli jest to możliwe i jeśli klient nie wyda innej instrukcji, wszystkie środki zostaną zwrócone na to samo konto, lub do źródła, z którego zostały pierwotnie zdeponowane.Z tytułu wypłaty mogą być naliczane opłaty. W celu uzyskania aktualnych informacji na temat obowiązujących opłat prosimy o kontakt pod adresem customerservice@etxcapital.com.

6.9                         Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zrealizować polecenie wypłaty klienta. Należy pamiętać, że w czasie gdy środki znajdują się na Rachunku Transakcyjnym/Rachunkach Transakcyjnych klienta, mogą one wpływać na Depozyt zabezpieczający. Klient jest zobowiązany do utrzymywania na rachunku odpowiedniej ilości środków w celu spełnienia wymagań dotyczących Depozytu zabezpieczającego.

6.10                      W przypadku zakwestionowania z dowolnej przyczyny transakcji na Rachunku Transakcyjnym/Rachunkach Transakcyjnych klienta przez organ regulacyjny zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia Rachunku Transakcyjnego/Rachunków Transakcyjnych klienta do czasu otrzymania od wymienionego organu wytycznych lub instrukcji bądź innego postanowienia.

6.11                      Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Umowy, w przypadku wystąpienia Siły wyższej lub Zakłóceń na rynku albo stwierdzenia przez nas wystąpienia bądź możliwości wystąpienia Zakłócenia zabezpieczenia (w tym Zakłócenia zabezpieczenia będącego wynikiem faktycznego albo nieuniknionego opóźnienia, przerwy w realizacji, zawieszenia albo obniżenia wysokości jakiejkolwiek płatności albo rozliczenia w odniesieniu do dowolnej transakcji bądź aktywów, które uznamy za niezbędne do zabezpieczenia ryzyka cenowego Transakcji, bez względu na to, czy takie Zakłócenie zabezpieczenia wynika pośrednio albo bezpośrednio z niewykonania przez kontrahenta zabezpieczającego swoich obowiązków, czy też z innych przyczyn) nie będziemy zobowiązani do dokonania wypłaty środków na rzecz klienta w zakresie, w jakim nasze możliwości dokonania takiej wypłaty będą ograniczone wystąpieniem tych zdarzeń, a klient poniesie względem nas odpowiedzialność z tytułu wzrostu kosztów lub wydatków wynikających z takiego Zakłócenia zabezpieczenia (w tym wszystkich kosztów likwidacji, ustanowienia albo przywrócenia zabezpieczenia) oraz po powiadomieniu klienta o wystąpieniu takich kosztów będziemy mieli prawo do potrącenia ich z jego Rachunku Transakcyjnego/Rachunków Transakcyjnych albo domagania się pokrycia tych kosztów bezpośrednio przez klienta.

6.12                      Jeśli saldo Rachunku Transakcyjnego/Rachunków Transakcyjnych klienta jest ujemne, klient jest zobowiązany niezwłocznie spłacić pełną kwotę ujemnego bilansu.

7                            Usługi elektroniczne

7.1                         W przypadku gdy Usługa elektroniczna obejmuje złożenie przez klienta Zlecenia albo wydanie przez niego dyspozycji, które mają zostać przez nas wykonane, o ile nie uzgodniono inaczej, klient przyjmuje do wiadomości, że:

(a)       wydana dyspozycja jest nieodwołalna i nie będziemy zobowiązani do podjęcia jakichkolwiek działań mających na celu jej wycofanie, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej;

(b)      Zlecenie zostanie uznane za skutecznie złożone dopiero po wyświetleniu na monitorze klienta potwierdzenia jego otrzymania;

(c)       korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej wiąże się z ryzykiem, w tym m.in. możliwością awarii systemu, brakiem bezpieczeństwa, możliwością przechwycenia korespondencji przez osoby nieupoważnione albo możliwością nieprzekazania bądź znacznej zwłoki w przekazaniu informacji odbiorcy docelowemu z przyczyn, na które nie mamy wpływu.

7.2                         Podejmiemy ekonomicznie uzasadnione działania, aby zapewnić klientom możliwość korzystania z naszej Usługi elektronicznej zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Z zastrzeżeniem tych działań nie zobowiązujemy się, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że Usługa elektroniczna będzie dostępna bądź uzyskanie dostępu do niej będzie możliwe.

7.3                         Klient rozumie, że nie istnieje system transakcyjny, który byłby wolny od ryzyka poniesienia straty. Nie sugerujemy ani nie gwarantujemy klientom osiągnięcia zysku. Klient nie powinien zawierać z nami żadnych transakcji, jeżeli nie rozumie sposobu funkcjonowania systemu transakcyjnego, z którego korzysta, oraz stopnia ekspozycji na ryzyko.Jeżeli klient ma wątpliwości związane z korzystaniem z systemu transakcyjnego, nie powinien zawierać żadnych transakcji. Jeżeli klient potrzebuje bardziej szczegółowych informacji na temat któregoś z naszych systemów transakcyjnych, powinien nas o tym niezwłocznie powiadomić.

7.4                         Możemy, według naszego wyłącznego uznania, zawiesić świadczenie Usługi elektronicznej za uprzednim powiadomieniem bądź bez powiadomienia, w tym m.in. z powodu prowadzenia prac konserwacyjnych, napraw bądź prac rozwojowych. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności w przypadku, gdy dostęp do którejkolwiek Usługi elektronicznej zostanie uniemożliwiony, przerwany albo w inny sposób zablokowany w wyniku działania Siły wyższej bądź jakiegokolwiek zawieszenia świadczenia Usług elektronicznych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, z wyjątkiem przypadków umyślnego niewywiązania się przez nas z zobowiązań, oszustwa albo zaniedbania. Nie dajemy żadnych gwarancji w odniesieniu do całości lub części naszych platform transakcyjnych, portalu internetowego lub jakichkolwiek systemów lub połączeń sieciowych lub innych środków komunikacji lub ich przydatności do jakiegokolwiek sprzętu i urządzeń używanych przez Ciebie do jakiegokolwiek celu, z wyjątkiem przypadków umyślnego niewywiązania się przez nas z zobowiązań, oszustwa albo zaniedbania. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności względem klienta w związku ze stratami poniesionymi przez niego w wyniku opóźnienia lub usterki bądź awarii całości albo jakiejkolwiek części naszej platformy transakcyjnej, Witryny internetowej, systemów, łączy sieciowych lub innych środków komunikacji. Nie będziemy ponosić względem klienta odpowiedzialności umownej ani deliktowej (w tym z tytułu zaniedbania) w przypadku, gdy do sprzętu bądź oprogramowania komputerowego klienta zostaną wprowadzone za pośrednictwem Witryn internetowych wirusy lub robaki komputerowe, bomby logiczne albo podobne elementy, pod warunkiem podjęcia przez nas uzasadnionych działań mających na celu zapobieżenie takiemu wprowadzeniu.

7.5                         Jeżeli klientowi nie zostanie zaproponowana możliwość zawierania transakcji drogą telefoniczną, klient będzie zobowiązany do zwykłego zawierania transakcji drogą elektroniczną za pośrednictwem naszej Witryny internetowej lub platform transakcyjnych obsługiwanych przez urządzenia mobilne.W przypadku braku możliwości zamknięcia otwartej Transakcji z powodu problemów technicznych związanych z platformą transakcyjną klient będzie mógł zamknąć taką Transakcję drogą telefoniczną (patrz punkt 7.11 poniżej dotyczący Awarii systemu).

7.6                         Klient jest zobowiązany do zapewnienia zgodności używanych technologii informatycznych z naszymi i spełnienia naszych minimalnych wymagań systemowych. Minimalne wymagania systemowe są okresowo publikowane w naszej Witrynie internetowej.

7.7                         O ile nie wskazano lub nie uzgodniono inaczej, wszystkie ceny prezentowane za pośrednictwem dowolnej Usługi elektronicznej są cenami orientacyjnymi w chwili ich wyświetlenia, które są ustalane na podstawie danych podlegających ciągłym zmianom. Cena wykonania jest ceną, odnośnie której klient otrzymuje potwierdzenie w chwili wykonania.

7.8                         Jeżeli pozycja zlecenia zostanie wprowadzona przy użyciu Usług elektronicznych przez przypadek albo nie będzie odzwierciedlać zamierzonej transakcji („błędne zlecenie”), klient będzie odpowiedzialny za dokonanie zmiany albo wycofanie stosownych zleceń oraz za zamknięcie wynikających z tego faktu pozycji z zastrzeżeniem naszych uprawnień wynikających z niniejszej Umowy.

7.9                         Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia klientowi dostępu do Usług elektronicznych i podjęcia przed wykonaniem transakcji działań kontrolnych niezbędnych do zapewnienia zgodności z Obowiązującymi przepisami albo innymi ograniczeniami dotyczącymi zawierania transakcji, o których możemy poinformować klienta. Możemy także wykonać powyższy krok, jeśli mamy powody sądzić, że działania klienta są lub mogą być sprzeczne z pkt 20.2 (e). W przypadku braku umyślnej winy lub oszustwa z naszej strony, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, lub koszty poniesione przez klienta w związku z wykonaniem przez nas powyższych działań.

7.10                      Niektóre informacje dotyczące Usług elektronicznych mogą być dostarczane przez strony trzecie.Jeżeli którykolwiek dostawca zewnętrzny przestanie przekazywać jakiekolwiek informacje dotyczące Usług elektronicznych w sposób zgodny z Usługami elektronicznymi, możemy usunąć informacje dotyczące Usług elektronicznych w stosownym zakresie bez uprzedniego powiadomienia. Nie będziemy z tego powodu ponosić żadnej odpowiedzialności względem klienta, a jego zobowiązania dotyczące płatności oraz inne nie ulegną zmianie. Ponadto możemy okresowo zmieniać, poprawiać, modyfikować, aktualizować, uzupełniać lub wymieniać oprogramowanie Usług elektronicznych (od którego zależy m.in. działanie i wygląd niektórych albo wszystkich funkcji Usług elektronicznych) w całości lub w części bez uprzedniego powiadomienia (z wyjątkiem powiadamiania w racjonalnym zakresie o istotnych zmianach działania funkcji). Nie będziemy z tego powodu ponosić żadnej odpowiedzialności względem klienta, a jego zobowiązania dotyczące płatności oraz inne nie ulegną zmianie. Klient potwierdza, że korzystanie przez niego z Usług elektronicznych po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany, poprawki, modyfikacji, aktualizacji, uzupełnienia lub wymiany będzie równoznaczne z akceptacją tej zmiany, poprawki, modyfikacji, aktualizacji, uzupełnienia lub wymiany.

Awaria systemu

7.11                      Jeżeli pomimo licznych stosowanych przez nas zabezpieczeń platforma transakcyjna lub powiązany z nią system ulegnie awarii, na skutek czego zawieranie transakcji będzie niemożliwe, wszystkie nowe transakcje zostaną zawieszone. Wszystkie otwarte Transakcje pozostaną otwarte do czasu zamknięcia odpowiedniego Rynku bazowego. Jednak do momentu przywrócenia sprawności systemu wykonywanie Zleceń ograniczających stratę i Zleceń z limitem będzie niemożliwe. Nie odpowiadamy za żadne dodatkowe straty transakcyjne poniesione w związku ze spowodowanym awarią systemu niewykonaniem Zlecenia ograniczającego stratę albo Zlecenia z limitem, chyba że taki brak wykonania nastąpił w wyniku umyślnego niewywiązania się z zobowiązań albo oszustwa. Klient pozostaje odpowiedzialny za wszystkie otwarte Transakcje do momentu wydania potwierdzenia ich zamknięcia. W przypadku awarii systemu klient może zamknąć Transakcje drogą telefoniczną.Należy pamiętać, że w okresach dużej zmienności na Rynkach bazowych możemy stanąć przed koniecznością obsługi większej niż zwykle liczby połączeń telefonicznych, a w przypadku zakłóceń w świadczeniu Usług elektronicznych lub telefonicznych klient może nie uzyskać połączenia. W takich okolicznościach podejmiemy ekonomicznie uzasadnione działania, aby odebrać połączenie w możliwie najkrótszym czasie, ale nie będziemy odpowiadać względem klienta za straty transakcyjne poniesione w wyniku opóźnienia, chyba że będzie ono wynikiem naszego oszustwa albo umyślnego niewywiązania się z zobowiązań.

8                            Zawieranie transakcji drogą telefoniczną

8.1                         Klient może skorzystać z możliwości zawarcia transakcji drogą telefoniczną, jeżeli:

(a)       zaproponujemy mu zawieranie transakcji drogą telefoniczną w godzinach zawierania transakcji na danym Rynku bazowym, pod warunkiem że klient spełni określone przez nas wymagania; lub

(b)      klient poprosi o udostępnienie mu usług świadczonych drogą telefoniczną jako alternatywnej formy komunikacji, w przypadku gdy zwykła używana przez niego forma komunikacji (np. za pośrednictwem naszej platformy transakcyjnej) jest niedostępna.

8.2                         Wysokość prowizji podawana drogą telefoniczną może w niektórych przypadkach różnić się od wysokości prowizji prezentowanej na naszej platformie transakcyjnej.

8.3                         Nie przyjmiemy żadnej dyspozycji dotyczącej Transakcji, w przypadku gdy taka dyspozycja będzie miała formę wiadomości pozostawionej na naszej automatycznej sekretarce albo w poczcie głosowej. Aby wydać dyspozycję drogą telefoniczną zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, klient musi skontaktować się bezpośrednio z upoważnionym członkiem naszego personelu za pośrednictwem jednej z naszych linii telefonii stacjonarnej umożliwiających rejestrowanie rozmów.

8.4                         Zastrzegamy sobie prawo do niepodawania klientowi ceny dwukierunkowej oferowanych przez nas produktów.

8.5                         Bez uszczerbku dla pozostałych warunków niniejszej Umowy postanowienia punktu 13 (Depozyt zabezpieczający) będą miały zastosowanie do Transakcji zawieranych drogą telefoniczną.

8.6                         Chociaż Transakcje mogą być zlecane drogą telefoniczną zgodnie z postanowieniami punktu 8, klient ponosi odpowiedzialność za monitorowanie takich Transakcji i Rachunku Transakcyjnego/Rachunków Transakcyjnych oraz zarządzanie nimi przez zalogowanie się w naszej Witrynie internetowej.

8.7                         Wykonanie Zlecenia zostanie potwierdzone drogą telefoniczną bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie na wyraźną prośbę klienta.

9                            Zawieranie transakcji

9.1                         Postanowienia punktu 9, w uzupełnieniu pozostałych postanowień niniejszej Umowy, będą miały zastosowanie do każdej Transakcji zleconej nam przez klienta. Przedmiotem obrotu jest cena instrumentu finansowego (np. akcji) i klient nie będzie mieć prawa do otrzymania ani nie zostanie zobowiązany do dostarczenia bazowych instrumentów finansowych, a także nie będzie mieć prawa własności w odniesieniu do tych instrumentów ani żadnego w nich udziału, chyba że uzyska na to naszą pisemną zgodę.

9.2                         Klient może zlecać zawarcie Transakcji za pośrednictwem internetowej platformy transakcyjnej albo, zgodnie z postanowieniami punktu 8, drogą telefoniczną. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za dyspozycje przekazywane drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem wiadomości SMS, poczty elektronicznej, terminala Bloomberg bądź innych komunikatorów internetowych) i nie jesteśmy zobowiązani do wykonywania takich dyspozycji, chyba że klient otrzymał od nas wcześniej stosowne pozwolenie.

9.3                         Zobowiązujemy się zapewnić klientowi środki służące do zawierania Transakcji (kupna albo sprzedaży) dotyczących cen różnych kontraktów finansowych za daną kwotę na każdą zmianę cen na Rynku bazowym.

9.4                         Zawierając transakcje za pośrednictwem platformy spółki ETX Capital, klient nie może zlecać przeciwstawnych Transakcji (ani utrzymywać przeciwstawnych pozycji) dotyczących tego samego Produktu, w ramach tego samego rachunku i z tym samym terminem wygaśnięcia. Na przykład, klient nie może otworzyć jednej (1) Transakcji kupna, a następnie jednej (1) Transakcji sprzedaży na tym samym Rynku bazowym. Jeżeli klient będzie usiłował dokonać takiej Transakcji, zależnie od rodzaju platformy, wcześniej zlecona Transakcja może zostać automatycznie zamknięta, a zysk lub strata — zrealizowane.

9.5                         Klient potwierdza, że możemy przyjąć i wykonać Zlecenia tylko w przypadku ich faktycznego otrzymania lub wygenerowania oraz na zasadzie braku ponoszenia odpowiedzialności (ang. not held basis) (tj. nie będziemy odpowiedzialni za wykonanie Zlecenia po wskazanej cenie albo w inny sposób).

9.6                         Każda Transakcja otwarta przez klienta będzie dla niego wiążąca, bez względu na to, że w wyniku otwarcia Transakcji klient może nie mieć wystarczającego Wstępnego depozytu zabezpieczającego na swoim Rachunku Transakcyjnym/Rachunkach Transakcyjnych lub może przekroczyć limit kredytowy lub inny obowiązujący go limit dotyczący zawieranych z nami transakcji.

9.7                         Klient potwierdza, że Transakcje są instrumentami spekulacyjnymi i zgadza się nie zawierać z nami żadnych Transakcji związanych z działalnością o charakterze finansowania przedsiębiorstw.

9.8                         Zastrzegamy sobie prawo do zgłoszenia Transakcji zawieranych przez klienta stosownym organom regulacyjnym, zgodnie z przepisami prawa albo dobrymi praktykami.

Wykresy transakcyjne

9.9                         W ramach naszej platformy ETX Capital oferujemy klientom narzędzie do obsługi wykresów transakcyjnych, za pomocą którego klient może realizować różne funkcje transakcyjne, w tym otwierać i zamykać Transakcje.Podejmiemy uzasadnione działania, aby zagwarantować zadowalający poziom świadczenia usługi. Jednakże korzystając z narzędzia do obsługi wykresów transakcyjnych, klient akceptuje fakt, że dane dotyczące cen mogą być uaktualniane z opóźnieniem oraz że nie gwarantujemy dokładności ani kompletności danych bieżących ani historycznych, a także nie gwarantujemy, że usługa będzie działać w sposób wolny od zakłóceń.

9.10                      Klient potwierdza, że w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy danymi (dotyczącymi cen lub innymi) prezentowanymi na wykresach transakcyjnych a danymi prezentowanymi na platformie spółki ETX Capital, dane prezentowane za pośrednictwem platformy ETX Capital mają znaczenie nadrzędne.

9.11                      Warunkiem korzystania przez klienta z wykresów transakcyjnych jest wyrażenie zgody na wszystkie określone przez nas uzasadnione warunki korzystania z tych wykresów.

Automatyczne narzędzia transakcyjne

9.12                      Klient bierze wyłączną odpowiedzialność za aplikacje dostawców zewnętrznych używane w związku ze swoim Rachunkiem Transakcyjnym/Rachunkami Transakcyjnymi.

9.13                      Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzenie analizy należytej staranności w odniesieniu do danego oprogramowania i ustalenie jego przydatności do własnych celów. Jeżeli klient nie jest w stanie samodzielnie dokonać oceny, powinien zwrócić się z prośbą o pomoc do zawodowych doradców.Nie będziemy w stanie udzielić klientowi rad dotyczących wyboru albo używania jakiegokolwiek interfejsu lub oprogramowania bądź sprzętu od dostawców zewnętrznych.Klient podejmuje decyzję o zainstalowaniu lub używaniu Automatycznych systemów transakcyjnych, Skryptów lub Wskaźników na własne ryzyko. Nie będziemy w żaden sposób odpowiadać za decyzje, Zlecenia, Transakcje ani sygnały generowane w wyniku stosowania Automatycznego systemu transakcyjnego, Skryptu lub Wskaźnika ani za korzystanie przez klienta z tych narzędzi bądź wynikające z tego powodu straty.

9.14                      Należy pamiętać, że Automatyczne systemy transakcyjne i Skrypty mogą generować dużą liczbę transakcji, a czasami wykorzystywać środki zgromadzone na Rachunku Transakcyjnym/Rachunkach Transakcyjnych klienta w celu uzyskania maksymalnej możliwej ekspozycji na dany rynek. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za monitorowanie takich Zleceń i Transakcji, a także za utrzymywanie przez cały czas na swoim Rachunku Transakcyjnym/Rachunkach Transakcyjnych odpowiedniej kwoty Dostępnych środków do zawarcia transakcji.

9.15                      Jeżeli Automatyczny system transakcyjny lub Skrypt generują duże liczby Transakcji, Zleceń oczekujących albo zmian Zleceń, które w naszej ocenie wpływają na wydajność naszych serwerów, możemy według własnego uznania uniemożliwić klientowi korzystanie z Automatycznego systemu transakcyjnego na jego Rachunku Transakcyjnym/Rachunkach Transakcyjnych. W zwykłych okolicznościach podejmiemy uzasadnione działania, aby powiadomić klienta o swoim zamiarze zawieszenia Rachunku Transakcyjnego/Rachunków Transakcyjnych. Ponadto prosimy o zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi nadmiernego obciążania rachunku przedstawionymi w punkcie 12.10 poniżej.

9.16                      Domyślnie funkcja obsługi Automatycznego systemu transakcyjnego będzie włączona na Rachunku Transakcyjnym/Rachunkach Transakcyjnych klienta. Zastrzegamy sobie jednak prawo, według naszego wyłącznego uznania, do zablokowania lub zakazania w inny sposób możliwości używania konkretnego Automatycznego systemu transakcyjnego bądź Skryptu albo do wyłączenia obsługi jakichkolwiek Automatycznych systemów transakcyjnych bądź Skryptów na rachunku klienta.

Rynki

9.17                      Oferujemy możliwość zawierania Transakcji dotyczących szeregu różnych kontraktów finansowych, w tym m.in. pojedynczych akcji, pojedynczych indeksów akcji, kontraktów terminowych typu futures na indeksy akcji, indeksów obligacji i kontraktów terminowych typu futures na obligacje, surowców, kursów walut, kontraktów terminowych typu futures na waluty i opcji związanych z tymi instrumentami;

9.18                      W naszej Witrynie publikujemy specyfikacje Produktów dla każdego rodzaju Transakcji. Specyfikacje te obejmują terminy wygaśnięcia, wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego i godziny zawierania transakcji.Prosimy o dokładne zapoznanie się ze specyfikacją Produktu przed złożeniem pierwszego zlecenia zawarcia Transakcji danego typu.Jeżeli klient ma wątpliwości dotyczące jakiejkolwiek treści specyfikacji Produktu, nie powinien zawierać transakcji. Jeżeli klient potrzebuje bardziej szczegółowych informacji na temat specyfikacji Produktu, powinien nas o tym niezwłocznie powiadomić.

Nasze ceny

9.19                      Utrzymujemy Spread pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży na każdym rynku, na którym bazują stosowne kontrakty. Wysokość Spreadu różni się w zależności od rynku i może ulegać zmianom w dowolnym momencie. Wysokość Spreadu i cen jest ustalana przez nas według naszego wyłącznego uznania.

9.20                      Podawane przez nas ceny są kwotowane w odniesieniu do cen na Rynku bazowym podawanych przez Giełdę, podmiot zapewniający płynność albo innego zewnętrznego animatora rynku, wybranego według naszego wyłącznego uznania. Ceny przez nas podawane mogą się różnić od cen instrumentów na Rynku bazowym podawanych przez inne podmioty.

9.21                      Oferowane ceny wymagają naszego potwierdzenia. Zobowiązujemy się dołożyć należytych starań i wykorzystać posiadane umiejętności w celu przygotowywania wyświetlanej na ekranie klienta ceny, ale z powodu specyfiki i tempa zmian na Rynku bazowym wskazana cena może nie być dokładną, dostępną ceną otwarcia albo zamknięcia Transakcji. Nie będziemy odpowiadać za żadne straty ani koszty, które klient może ponieść w wyniku braku możliwości otwarcia lub zamknięcia Transakcji po określonej cenie prezentowanej na ekranie, z powodu (ale nie tylko) ujemnego poślizgu cenowego, z wyjątkiem przypadków naszego oszustwa albo umyślnego niewywiązania się z zobowiązań.

9.22                      Z powodu możliwych błędów komputerowych lub innych błędów możemy podjąć stosowne działania, określone w punkcie 9.24, w odniesieniu do Transakcji wykonanych po cenach będących wynikiem oczywistego albo ewidentnego błędu, pominięcia albo błędnego przytoczenia (przez nas lub strony trzecie), w tym naszego błędnego przytoczenia z uwzględnieniem bieżącego rynku i aktualnie prezentowanych cen (na przykład niewłaściwa cena albo rynek albo jakikolwiek błąd lub brak jasności dotyczący informacji, źródła bądź komentatora), albo w inny sposób nieodpowiadających godziwej cenie rynkowej („Oczywisty błąd”).

9.23                      Jeżeli podstawą zawarcia Transakcji jest Oczywisty błąd, mamy prawo, działając w sposób uzasadniony i w dobrej wierze:

(a)       unieważnić Transakcję (tj. potraktować Transakcję w taki sposób, jak gdyby nigdy nie została zawarta);

(b)      zamknąć Transakcję na podstawie naszych aktualnie obowiązujących cen; lub

(c)       skorygować Transakcję, aby została wykonana w sposób, w jaki zostałaby wykonana w przypadku braku Oczywistego błędu.

9.24                      Możemy skorzystać z powyższych praw nawet wówczas, gdy klient zawarł porozumienie (albo wstrzymał się od jego zawarcia) ze stronami trzecimi w związku z daną Transakcją oraz może ponieść w związku z tym stratę. W przypadku braku umyślnej winy lub oszustwa z naszej strony, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, koszty, i roszczenia wynikające z Oczywistego błędu

9.25                      Jeśli wystąpił Oczywisty błąd i zdecydujemy się na działania opisane w punkcie 9.24, a klient otrzymał jakiekolwiek środki w związku z Oczywistym błędem, klient akceptuje fakt, że kwota ta należy się nam i trzeba ją nam zwrócić bez zwłoki.

Zamykanie Transakcji

9.26                      W zależności od rodzaju produktów, transakcje można zamykać tylko w naszych zwykłych godzinach zawierania transakcji. Po zamknięciu Transakcji wszystkie straty transakcyjne zostaną zapisane w ciężar (pokryte z) salda środków pieniężnych klienta, a wszystkie zyski zostaną zapisane na dobro (dodane do) jego salda środków pieniężnych.

9.27                      Klient może zwykle zamknąć Transakcje w dowolnym czasie w zwykłych godzinach funkcjonowania danego Rynku i, jeśli ma to zastosowanie, przed Terminem wygaśnięcia danej Transakcji po cenie okresowo przez nas podawanej.

9.28                      Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych uprawnień przysługujących nam na mocy niniejszej Umowy, jeżeli Transakcja klienta nie zostanie zamknięta przed odpowiednim Terminem wygaśnięcia, możemy ją zamknąć (rozliczyć) według obowiązującej oficjalnej ceny lub wartości albo, w przypadku braku formalnego Rynku bazowego, po innej stosownej cenie z uwzględnieniem Spreadu stosowanego przez nas w takich okolicznościach.

9.29                      Wszystkie środki wykazywane na Rachunku Transakcyjnym/Rachunkach Transakcyjnych  klienta w chwili zamknięcia Transakcji jako Wartość likwidacyjna zostaną mu na jego żądanie zwrócone zgodnie z postanowieniami punktu 6 (Środki pieniężne klienta).

Rolowanie i wygasanie Transakcji

9.30                      Nie później niż trzydzieści (30) minut przed Terminem wygaśnięcia otwartej Transakcji klient może złożyć drogą telefoniczną wniosek o wydłużenie terminu tej Transakcji („Rolowanie”). Z chwilą złożenia wniosku o Rolowanie transakcji żadne Zlecenia dołączone do wygasającej Transakcji nie zostaną automatycznie przedłużone do nowej rolowanej Transakcji. W razie potrzeby klient musi złożyć nowe Zlecenie. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego złożonego przez klienta wniosku o Rolowanie otwartej Transakcji bez podania przyczyny odmowy. O odrzuceniu wniosku klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9.31                      W przypadku przyjęcia wniosku o Rolowanie otwartej Transakcji:

(a)       pierwotna Transakcja zostanie zamknięta po bieżącej cenie; oraz

(b)      nowa Transakcja zostanie niezwłocznie zlecona na rynku bazowym pierwszej Transakcji po aktualnie obowiązującej cenie oferowanej przez nas dla nowej Transakcji.

9.32                      Zgodnie z postanowieniami punktu 5 (Nasze opłaty) zastrzegamy sobie prawo do obciążenia klienta wszystkimi wydatkami i kosztami (w tym wydatkami i kosztami stron trzecich) poniesionymi w związku z realizacją złożonego przez klienta wniosku o Rolowanie otwartej Transakcji. O ile nie przyjęto wniosku o Rolowanie, jeżeli klient nie zamknie Wygasającej transakcji, zostanie ona automatycznie zamknięta z chwilą upływu Terminu wygaśnięcia.

9.33                      W wyjątkowych przypadkach możemy wymagać Rolowania wygasającej transakcji (na przykład w sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie zamknąć naszych powiązanych transakcji zabezpieczających). Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia klienta opłatami za Rolowanie transakcji.

Transakcje niewygasające

9.34                      Jeżeli uznamy to za konieczne, możemy zamknąć Transakcje niewygasające (na przykład w przypadku działania Siły wyższej albo w sytuacji, gdy koszty finansowania Transakcji przewyższają wartość Dostępnych środków do zawarcia transakcji). W przypadku Transakcji zamykanych przez nas cena będzie równa całkowitej wartości aktualnie przez nas pobieranej prowizji albo wartości, która naszym zdaniem godziwie odzwierciedla cenę w danym czasie.

9.35                      Te Transakcje pozostaną otwarte do momentu, aż klient będzie posiadać wystarczającą ilość dostępnych środków, aby pokryć minimalny Depozyt zabezpieczający dla każdego Rynku. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen Zleceń ograniczających straty dotyczących otwartych Transakcji, aby klient zachował dodatnie saldo dostępnych środków. Jeżeli klient nie będzie w stanie pokryć kosztów Transakcji z powodu kosztów opłat codziennego finansowania (i ograniczeń dotyczących minimalnego depozytu zabezpieczającego), zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia części albo całości dowolnej Transakcji, której wartość jest wystarczająca do przywrócenia dodatniego salda dostępnych środków klienta.

9.36                      Każde Zlecenie dołączone do takiej Transakcji pozostanie dołączone do tej Transakcji do momentu jego wygaśnięcia, zamknięcia Transakcji albo anulowania Zlecenia. Do Transakcji niewygasających mają zastosowanie wszystkie pozostałe warunki niniejszej Umowy.

10                       Zakłócenia na rynku

10.1                      Dla celów niniejszej Umowy termin „Zakłócenie” oznacza każde z następujących okoliczności lub zdarzeń:

(a)       Rynek bazowy powiązany z Rynkiem, na którym klient zawiera transakcje, albo Giełda prowadząca pośrednio albo bezpośrednio obrót instrumentami Rynku bazowego (na przykład kontraktami terminowymi typu futures albo opcjami na takim Rynku bazowym) stanie się przedmiotem oferty przejęcia lub fuzji albo emitent na Rynku bazowym bądź operator Giełdy przystąpi do postępowania upadłościowego bądź likwidacyjnego albo stanie się przedmiotem takiego postępowania (lub miały miejsce Działania wskazujące na niewypłacalność takiego emitenta lub operatora); lub

(b)      każde zdarzenie, które zakłóca obrót bazowymi papierami wartościowymi albo notowania Giełdy, w tym zawieszenie albo ograniczenie obrotu z powodu zmian cen wykraczających poza wartości dopuszczone przez daną Giełdę, a także interwencja regulatora bądź innego podmiotu, przedwczesne bądź inne zakończenie notowań na Giełdzie oraz każde inne zdarzenie powodujące istotne zakłócenia na rynku.

10.2                      Jeżeli według naszego wyłącznego uznania stwierdzimy, że w dniu, w którym Giełda planowo powinna prowadzić notowania, wystąpiło Zakłócenie, taki dzień zostanie określony jako „Dzień wystąpienia zakłócenia”.

10.3                      W przypadku Dnia wystąpienia zakłócenia możemy w stosunku do Transakcji, na które takie Zakłócenie miało wpływ, według naszego wyłącznego uznania, z powiadomieniem klienta lub bez takiego powiadomienia (i bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw i środków prawnych przysługujących nam na mocy niniejszej Umowy lub przepisów prawa), podjąć następujące kroki:

(a)       zawiesić realizację transakcji na Rynku;

(b)      zamknąć niektóre albo wszystkie otwarte Transakcje, odmówić przyjęcia zlecenia wykonania Transakcji, anulować dowolne Zlecenia lub wypełnić dowolne Zlecenia po takiej cenie, jaką w dobrej wierze uznamy za odpowiednią, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności;

(c)       w przypadku zawieszenia Rynku bazowego lub wystąpienia innego Zakłócenia na tym rynku zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do wyceny stosownej Transakcji na poziomie zero (0);

(d)      zawiesić stosowanie albo zmienić sposób stosowania warunków niniejszej Umowy w zakresie, w jakim ich przestrzeganie jest dla nas niemożliwe albo racjonalnie niewykonalne;

(e)       niezwłocznie zażądać wniesienia przez klienta Depozytu zabezpieczającego albo uregulowania innych zobowiązań wobec nas; lub

(f)       podjąć inne działania, które uznamy za stosowne w danych okolicznościach, albo zaniechać ich podejmowania, przy czym nie będziemy odpowiadać względem klienta za żadne Straty wynikające z jakiegokolwiek powodu, chyba że będą one wynikiem naszego zaniedbania, umyślnego niewywiązania się z zobowiązań albo oszustwa.

10.4                      Jeżeli zawieranie transakcji zostanie zawieszone albo którakolwiek z Usług stanie się w inny sposób częściowo albo całkowicie niedostępna, podejmiemy starania, aby poinformować o tym klienta w najkrótszym możliwym czasie, przy czym zwykle powiadomienie takie jest publikowane w naszej Witrynie internetowej.

10.5                      Każda Transakcja zamknięta przez nas na podstawie punktu 10.3 zostanie zamknięta w oparciu o naszą bieżącą cenę dla odpowiedniego Rynku.

10.6                      Nie będziemy odpowiadać wobec klienta za żadne Straty poniesione przez niego w wyniku zawieszenia zawierania transakcji albo jakiejkolwiek Usługi (bądź opóźnienia w powiadomieniu), zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu 10, chyba że będą one wynikiem naszego oszustwa albo umyślnego niewywiązania się z zobowiązań.

11                       ZaKAZANE DZIAŁANIA

11.1 Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z naszych usług w dobrej wierze, a nie czerpania z nich nienależnej korzyści lub działania w jakikolwiek inny nieuczciwy sposób (na przykład, przy użyciu dowolnego urządzenia elektronicznego, oprogramowania, algorytmu lub jakiejkolwiek strategii transakcji, która ma na celu manipulowanie lub zagwarantowanie sobie nienależnej korzyści z naszych usług, wykorzystanie usterek, luki lub błędu w naszym oprogramowaniu, systemie, na platformie ETX Capital, przez zmowę, używanie strategii handlowej zaprojektowanej, aby zagwarantować sobie zyski, korzystając z opóźnień w sieci internetowej, opóźnień w kwotowanych cenach lub nadzwyczaj dużych wolumenów transakcji, których celem jest sztuczne wywołanie ruchów, a nie kierowanie się aktualnymi cenami rynkowymi, lub w inny sposób).

11.2Jakiekolwiek działanie opisane w punkcie 11.1 jest uważane za naruszenie warunków niniejszej Umowy i możemy, działając racjonalnie, w dobrej wierze i według naszego wyłącznego uznania:

(a)       niezwłocznie zamknąć Rachunek Transakcyjny/Rachunki Transakcyjne klienta i zablokować mu dostęp do naszych serwerów;

(b)      unikać zawierania Transakcji (tj. traktować Transakcje w taki sposób, jak gdyby nigdy nie miały miejsca) będących częścią zakazanych działań;

(c)       zamknąć każdą Transakcję będącą częścią zakazanych działań z zastosowaniem naszych aktualnie obowiązujących cen; albo

(d)      skorygować każdą Transakcję tak, aby została wykonana w sposób, w jaki zostałaby wykonana w przypadku braku zakazanych działań.

11.3                      Możemy skorzystać z powyższych praw nawet wówczas, gdy klient zawarł porozumienie (albo wstrzymał się od jego zawarcia) ze stronami trzecimi w związku z daną Transakcją oraz może ponieść w związku z tym stratę.

11.4                      Zastrzegamy sobie prawo do dokonania, według naszego wyłącznego uznania, zmiany bazowego podmiotu zapewniającego płynność klienta w celu ochrony przed nadużyciami. Taka zmiana może skutkować stosowaniem różnych spreadów w odniesieniu do rynków, na których klient zawiera transakcje. W przypadku zmiany podmiotu zapewniającego płynność nie będziemy zobowiązani do powiadomienia o tym klienta ani przed dokonaniem takiej zmiany, ani po jej wprowadzeniu. Nie będziemy zobowiązani do dokonania zmiany podmiotu zapewniającego płynność i możemy podjąć inne działania dozwolone w ramach standardowych Warunków dotyczących klienta.

12                       Zlecenia

12.1                      Oferujemy szereg różnych Zleceń dotyczących otwierania i zamykania Transakcji. Nie działamy w imieniu klienta, ale jako jego kontrahent i w związku z tym podejmiemy wszystkie rozsądne kroki, żeby podczas realizacji zlecenia osiągnąć jak najlepszy możliwy rezultat na rzecz klienta. Realizacja zleceń może się różnić w zależności od platformy. Aby uzyskać więcej informacji o realizacji zleceń, prosimy, sprawdź naszą Politykę Realizacji Zleceń, która jest dostępna na naszej witrynie internetowej. Jeżeli klient nie rozumie właściwości Zlecenia, nie powinien go składać. Jeżeli klient potrzebuje bardziej szczegółowych informacji na temat właściwości Zlecenia albo chce uzyskać odpowiedzi na pytania, powinien się z nami niezwłocznie skontaktować.

12.2                      Możemy, wedle własnego uznania, zaakceptować Twoje Zlecenie. Możemy anulować Zlecenie złożone wcześniej przez Ciebie, pod warunkiem, że jeszcze go nie zrealizowaliśmy. Zaakceptowanie przez nas Zlecenia nie zobowiązuje nas do jego realizacji. Nie będziemy zobowiązani do realizacji Zlecenia, jeśli w momencie przeprowadzania tej operacji, na Twoim Rachunku Transakcyjnym nie będzie wystarczającej ilości środków.

12.3                      Po uruchomieniu Zlecenia (tj. po osiągnięciu lub przekroczeniu ceny określonej przez klienta) spróbujemy wypełnić Zlecenie klienta w rozsądnym terminie i po następnej dostępnej dla klienta cenie na danym Rynku. Dla uniknięcia wątpliwości, na uruchomienie Zlecenia klienta wpływa nasza cena w godzinach funkcjonowania Rynku, a nie Rynek bazowy i jego godziny prowadzenia notowań. Gdy Zlecenie zostanie uruchomione, klient nie może anulować ani zmienić zlecenia, o ile nie zgodziliśmy się na taki krok.

12.4                      W przypadku złożenia przez klienta Zlecenia ograniczającego stratę cena realizacji Zlecenia może być taka sama lub niższa niż cena określona przez klienta w Zleceniu ograniczającym stratę. W przypadku złożenia przez klienta Zlecenia z limitem cena realizacji zlecenia może być taka sama lub wyższa niż cena określona przez klienta. Zlecenia po wyższej cenie są przez nas realizowane według naszego wyłącznego uznania, jednak podejmiemy rozsądne kroki, żeby przekazać uzyskane korzyści klientowi.. Należy pamiętać, że w przypadku Transakcji walutowych klient nie będzie czerpać korzyści z realizacji zlecenia po korzystniejszej cenie, jeżeli taka wycena będzie miała miejsce.

12.5                      Jeżeli klient złoży Gwarantowane zlecenie ograniczające stratę, gwarantujemy, że cena realizacji Zlecenia będzie taka sama, jak cena określona przez niego w stosownym Zleceniu. Oprócz prowizji lub Spreadu, uiszczanych przez klienta w przypadku każdego Gwarantowanego zlecenia ograniczającego stratę, klient będzie zobowiązany do wpłacenia premii z tytułu Gwarantowanego zlecenia ograniczającego stratę w wysokości określonej według naszego wyłącznego uznania. Informacja o wysokości przedmiotowej premii zostanie przekazana klientowi przed określeniem przez niego ceny w Gwarantowanym zleceniu ograniczającym stratę. W przypadku otwarcia Transakcji na podstawie Gwarantowanego zlecenia ograniczającego stratę klient może skorygować określoną w nim cenę wyłącznie za naszą zgodą (która może nie zostać udzielona) i po wpłaceniu dodatkowej premii z tytułu Gwarantowanego zlecenia ograniczającego stratę i wniesieniu ewentualnego wymaganego Depozytu zabezpieczającego. Jeżeli klient otworzy Transakcję i nie ustali ceny w Gwarantowanym zleceniu ograniczającym stratę, a następnie wyrazi wolę ustalenia takiej ceny, możemy, według naszego wyłącznego uznania, udzielić stosownej zgody, przy czym klient będzie zobowiązany do uiszczenia premii z tytułu Gwarantowanego zlecenia ograniczającego stratę. Ponadto, podejmując uzasadnione działania, zastrzegamy sobie prawo do anulowania albo korekty Gwarantowanego zlecenia ograniczającego stratę oraz zwrotu wpłaconej premii w przypadku takiego anulowania.

12.6                      Oceniając, czy cena określona w Gwarantowanym zleceniu ograniczającym stratę została osiągnięta lub przekroczona, możemy, według naszego wyłącznego uznania, nie uwzględniać jakichkolwiek okresów handlu przed otwarciem rynku, po jego otwarciu, okresy handlu w ciągu dnia lub wszelkie inne okresy, które w naszej opinii spowodowały krótkoterminowe ostre skoki cenowe lub inne zakłócenia.

12.7                      Klient przyjmuje do wiadomości, że realizacja Zleceń w naszych systemach wymaga ręcznego wykonania pewnych czynności i chociaż staramy się realizować wszystkie Zlecenia terminowo, zgodnie z naszą Polityką realizacji zleceń, mogą zdarzyć się sytuacje i okoliczności pozostające poza naszą kontrolą, w wyniku których Zlecenie klienta może nie zostać zrealizowane w zwykłym terminowym trybie (na przykład w systemie może wystąpić nadzwyczajnie wysoka liczba Zleceń uruchomionych w tym samym czasie).

12.8                      Na każdym Rynku występuje zazwyczaj minimalny przedział cenowy pomiędzy naszą bieżącą wyceną a ceną wszelkich tworzonych Zleceń. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucania jakichkolwiek zleceń z ceną niższą od tego minimalnego przedziału cenowego.

12.9                      Mogą zaistnieć okoliczności, takie jak Działania korporacyjne dotyczące konkretnej akcji lub indeksu, w przypadku których działanie zgodne ze Zleceniem klienta staje się nieracjonalne. W takich okolicznościach mamy prawo anulować lub skorygować Zlecenie klienta i nie będziemy ponosić z tego tytułu odpowiedzialności wobec klienta, chyba że takie działanie było wynikiem naszego zaniedbania, oszustwa lub umyślnego niewywiązania się z zobowiązań.

12.10                   Zasady dotyczące nadmiernego obciążania Rachunku Transakcyjnego — w przypadku stwierdzenia, iż na Rachunku Transakcyjnym/Rachunkach Transakcyjnych klienta znajdują się znaczne ilości Zleceń oczekujących na realizację lub złożonych na rynku, a środki posiadane przez klienta na Rachunku Transakcyjnym/Rachunkach Transakcyjnych nie wystarczają na pokrycie Depozytu zabezpieczającego w sytuacji, gdyby Zlecenia te zrealizowano, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia operacji na wszystkich Rachunkach Transakcyjnych klienta, uznając tę sytuację za naruszenie zasad. Dołożymy racjonalnych starań, aby powiadomić klienta o zamiarze zawieszenia Rachunku Transakcyjnego/Rachunków Transakcyjnych, jednak nie będziemy ponosić odpowiedzialności w przypadku braku powodzenia takiego działania, chyba że będzie ono wynikiem naszego zaniedbania, oszustwa lub umyślnego niewywiązania się z zobowiązań. Jeżeli, według naszego wyłącznego uznania, ustalimy, że naruszenie zasad było umyślne, zastrzegamy sobie prawo niezwłocznego zamknięcia wszystkich Rachunków Transakcyjnych klienta.

13                       Depozyt zabezpieczający

Wymagania

13.1                      Wymagany wstępny depozyt zabezpieczający zostanie wpłacony przez klienta przed otwarciem każdej Transakcji. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia jakiegokolwiek Zlecenia lub Transakcji, dla których nie otrzymano Wymaganego wstępnego depozytu zabezpieczającego. Klient przyjmuje do wiadomości, że kwota Wymaganego wstępnego depozytu zabezpieczającego nie określa potencjalnych strat transakcyjnych ani w żaden sposób ich nie ogranicza.

13.2                      Po otwarciu Transakcji klient może zostać zobowiązany do wniesienia w okresie obowiązywania Transakcji dodatkowych kwot zwanych Depozytem zabezpieczającym. Odpowiedzialność za wniesienie wszelkich wymaganych płatności z tytułu Depozytu ponosi klient.

13.3                      W zależności od typu platformy Zlecenie ograniczające stratę może zostać automatycznie powiązane z Transakcją, jeżeli na rachunku klienta nie ma wystarczających Dostępnych środków do zawarcia transakcji na pokrycie Wymaganego wstępnego depozytu zabezpieczającego dla danej Transakcji (uwaga: to Zlecenie nie jest Gwarantowanym zleceniem ograniczającym stratę). Jeżeli to nastąpi, klient otrzyma szczegółowe informacje na temat wszelkich złożonych Zleceń ograniczających stratę razem z potwierdzeniem zawarcia Transakcji w trybie online. Klient będzie mógł zmienić cenę danego Zlecenia lub je anulować, o ile saldo Dostępnych środków do zawarcia transakcji na Rachunku Transakcyjnym będzie dodatnie. Jeśli klient złoży jakiekolwiek zlecenie dotyczące transakcji, która wymaga zlecenia stop loss (ograniczające stratę), a nie ma wystarczających dostępnych środków potrzebnych do zlecenia stop loss, zlecenie dla planowanej Transakcji zostanie odrzucone.

13.4                      Możemy, według naszego wyłącznego uznania, podwyższyć lub obniżyć wymaganą kwotę Wymaganego wstępnego depozytu zabezpieczającego lub innych Depozytów zabezpieczających dotyczących otwartych Transakcji klienta. Podejmiemy uzasadnione starania, aby powiadomić klienta o wszelkich podwyżkach Wstępnego depozytu zabezpieczającego lub innych Depozytów. Przykłady takich okoliczności obejmują między innymi:

(a)       zmianę warunków na Rynku bazowym, takich jak zmienność albo ogólnie rozumiana płynność na rynkach finansowych; lub

(b)      zmianę w sytuacji osobistej klienta mającą wpływ na jego zasoby finansowe.

13.5                      Przy obliczaniu jakiegokolwiek Depozytu wymaganego od klienta możemy, według naszego wyłącznego uznania, wziąć pod uwagę Transakcje klienta (pozycje) realizowane za naszym pośrednictwem, co może skutkować zmniejszeniem wymaganej kwoty Depozytu.

13.6                      Jako płatności z tytułu Depozytu akceptujemy jedynie środki pieniężne (przekazane z zastosowaniem metod opisanych w punkcie 6 (Środki pieniężne klienta) lub innych sposobów, o których klient został powiadomiony) i w żadnym wypadku nie akceptujemy jakichkolwiek papierów wartościowych ani innych aktywów.

Wezwanie do uzupełnienia depozytu i KREDYT

13.7                      Klient jest zobowiązany do dysponowania aktualnymi informacjami na temat stanu swojego Rachunku Transakcyjnego/Rachunków Transakcyjnych*, jak również do monitorowania swoich Transakcji w celu zapewnienia wystarczającej ilości Dostępnych środków do zawarcia transakcji na Rachunku Transakcyjnym/Rachunkach Transakcyjnych na potrzeby obsługi Transakcji lub kontynuowania obrotu.             

13.8                      Jeżeli saldo Dostępnych środków do zawarcia transakcji jest ujemne (mniejsze niż zero (0)) lub gdy w sposób uzasadniony możemy przypuszczać, że spadek poniżej zera jest nieunikniony, niezależnie od tego, czy Wezwania do uzupełnienia depozytu zostały uprzednio wystosowane, możemy według naszego wyłącznego uznania niezwłocznie zamknąć lub anulować otwarte Transakcje na Rachunku Transakcyjnym klienta, bez powiadamiania klienta o tym fakcie. W przypadku otrzymania Wezwania do uzupełnienia depozytu klient musi niezwłocznie uzupełnić Depozyt zabezpieczający, aby uzyskać saldo Dostępnych środków do zawarcia transakcji na poziomie zero (0) lub wyższym, chyba że istnieją wyraźne inne uzgodnienia (na przykład w przypadku obniżenia lub zniesienia całości lub jakiejkolwiek części Wymaganego wstępnego depozytu zabezpieczającego lub Depozytu zabezpieczającego. Uwaga: wszelkie uzgodnienia dotyczące takiego zniesienia lub obniżki muszą zostać uzgodnione z nami w formie pisemnej i, o ile wyraźne nie określono inaczej, będą miały zastosowanie jedynie do danego Wezwania do uzupełnienia depozytu oraz mogą zostać przez nas odwołane za uprzednim powiadomieniem klienta. Żadne z takich uzgodnień nie ogranicza naszych praw do dalszego pobierania od Ciebie depozytu zabezpieczającego w związku z transakcjami.

13.9                      Nie przyjmujemy żadnego zobowiązania w zakresie przekazywania Wezwań do uzupełnienia depozytu w określonym terminie lub przekazywania ich bez określonego terminu, a żadne Wezwanie do uzupełnienia depozytu wystosowane w momencie, gdy saldo Dostępnych środków do zawarcia transakcji klienta jest ujemne, bez zamknięcia przez klienta rachunku lub likwidacji jego pozycji, nie będzie uznane za precedens bądź oświadczenie w odniesieniu do ewentualnych przyszłych Wezwań do uzupełnienia depozytu.Niewystosowanie przez nas lub powstałe po naszej stronie opóźnienie w wystosowaniu Wezwania do uzupełnienia depozytu nie będzie w żadnym wypadku oznaczać zrzeczenia się przez nas naszych praw lub środków prawnych przysługujących nam na mocy niniejszej Umowy lub w związku z nią, zarówno w odniesieniu do wspomnianego Wezwania do uzupełnienia depozytu, jak innych kwestii.

13.10                   Niezależnie od powyższych postanowień, informacja o Wezwaniu do uzupełnienia depozytu może zostać klientowi przekazana ustnie, drogą elektroniczną lub na piśmie. W przypadku zastosowania formy pisemnej będą obowiązywać warunki zawarte w punkcie 23 (Korespondencja i powiadomienia).Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia nas o wszelkich krótko- i długookresowych zmianach swoich danych kontaktowych, aby zapewnić nam możliwość dostarczenia Wezwania do uzupełnienia depozytu.

13.11                   Mamy prawo zażądać środków na pokrycie Wezwania do uzupełnienia depozytu w dowolnym momencie. W sytuacji, gdy pomimo podjęcia przez nas uzasadnionych starań w celu skontaktowania się z Klientem w sprawie Wezwania do uzupełnienia depozytu przy użyciu danych kontaktowych przekazanych przez Klienta, nie uda nam się nawiązać kontaktu w terminie określonym przez nas według naszego wyłącznego uznania, wezwanie takie zostanie uznane za doręczone. Należy pamiętać, że możemy wymagać zdeponowania środków z tytułu Depozytu zabezpieczającego w terminie zaledwie kilku minut, w zależności od okoliczności (które mogą obejmować m.in. rodzaj Rynku bądź wielkość Transakcji klienta).

13.12                   Jeżeli klient nie posiada wystarczającej kwoty Dostępnych środków do zawarcia transakcji lub w sytuacji, gdy nie uzupełnił środków po otrzymaniu Wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (w formie rozliczonych środków w funtach szterlingach lub innej walucie, na której otrzymanie wyraziliśmy zgodę), zgodnie z niniejszym punktem 13, w zależności od rodzaju platformy, możemy według naszego wyłącznego uznania:

(a)       zamknąć (w całości lub w części) niektóre lub wszystkie otwarte Transakcje klienta;

(b)      zrealizować nasze prawo do równoważenia i kompensaty wynikające z niniejszej Umowy; lub

(c)       zamknąć wszystkie Rachunki Transakcyjne klienta i nie otwierać dla niego żadnych kolejnych Transakcji.

13.13                   Po zrealizowaniu Wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego — niezależnie od tego, czy dokonano tego przez zamknięcie jednej lub wielu Transakcji, czy przez zdeponowanie środków — a klient zamierza otworzyć dodatkowe Transakcje, Wymagany wstępny depozyt zabezpieczający dla wszelkich kolejnych transakcji musi zostać pokryty w całości.

13.14                   Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne Straty poniesione w wyniku realizacji przez nas praw przysługujących nam na mocy niniejszego punktu 13, chyba że są one wynikiem naszego zaniedbania, oszustwa lub umyślnego niewywiązania się z obowiązków. Żadne środki zdeponowane przez klienta lub takie, których wniesienie jest wymagane z tytułu Depozytu zabezpieczającego, nie powodują ograniczenia odpowiedzialności klienta wobec nas wynikającej z niniejszej Umowy lub z innych przepisów prawa.

13.15                   Szczegóły dotyczące każdego porozumienia kredytowego, które może zostać zawarte między klientem a nami, podlega tym warunkom i zasadom, a także wszelkim limitom, które są uzgodnione z klientem w osobnej korespondencji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wszelkich ustaleń kredytowych uzgodnionych z Tobą w jakimkolwiek momencie. Klient przyjmuje do wiadomości, że gdy zawiera z nami porozumienie kredytowe, żaden limit na Rachunku Transakcyjnym a także żadna kwota wpłaconego depozytu zabezpieczającego nie wprowadzają żadnych ograniczeń dotyczących potencjalnych strat klienta związanych z transakcją. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego zobowiązania finansowe wobec nas mogą przekroczyć poziom dowolnego kredytu lub innego limitu ustanowionego na Rachunku Transakcyjnym klienta.

14                       Kompensata pozycji

14.1                      Wszystkie Transakcje i operacje finansowe pomiędzy klientem a spółką ETX Capital dotyczące Rachunku Transakcyjnego/Rachunków Transakcyjnych klienta zostają zawarte w wyniku oparcia decyzji na fakcie, że niniejsza Umowa oraz wszystkie Transakcje i operacje finansowe stanowią jedną umowę pomiędzy stronami, a spółka ETX Capital nie zawiera z klientem Transakcji w żaden inny sposób.

14.2                      W sytuacji skorzystania przez nas z wynikających z niniejszej Umowy naszych praw do zamknięcia otwartych Transakcji klienta bądź zamknięcia jego Rachunku Transakcyjnego/Rachunków Transakcyjnych możemy:

(a)       połączyć i skonsolidować Rachunek Transakcyjny klienta z wszelkimi innymi Rachunkami Transakcyjnymi prowadzonymi przez nas w imieniu klienta, nawet jeżeli którekolwiek z tych Rachunków Transakcyjnych zostały zamknięte; oraz

(b)      wzajemnie skompensować kwoty, o których mowa w podpunktach (i) i (ii) poniżej:

(i)              kwoty Dostępnych środków do zawarcia transakcji (przy saldzie dodatnim), zysków z otwartych Transakcji oraz wszelkich kwot należnych klientowi do zapłaty przez nas, niezależnie od ich charakteru i terminu płatności; oraz

(ii)            kwoty Dostępnych środków do zawarcia transakcji (przy saldzie ujemnym), zaległe kwoty niezrealizowanego Wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, Straty z otwartych Transakcji oraz wszelkie straty i inne kwoty należne nam do zapłaty przez klienta, niezależnie od ich charakteru i terminu płatności.

14.3                      Klient może zażądać od nas realizacji postanowień niniejszego punktu 14 w sytuacji, gdy wszystkie Transakcje klienta zostały zamknięte.

14.4                      Jeżeli skorzystamy z jakiekolwiek naszych praw wynikających z niniejszego punktu 14, wszelkie zobowiązania płatnicze zostaną skonsolidowane w jedno zobowiązanie, albo po stronie klienta, zobowiązanego do zapłaty kwoty netto na rzecz spółki ETX Capital (zgodnie z otrzymanymi od nas instrukcjami), albo po stronie spółki ETC Capital, zobowiązanej do zapłaty kwoty netto na rzecz klienta.

15                       Opcje

Informacje ogólne

15.1                      Podajemy ceny opcji na poszczególne akcje, indeksy akcji, towary i stopy procentowe. Transakcje na opcjach są transakcjami dotyczącymi przyszłej wartości opcji. Transakcje opcyjne mogą być rozliczane w gotówce, a opcja bazowa może zostać zrealizowana przez klienta lub względem klienta w drodze dostawy bazowego papieru wartościowego.

15.2                      Zastrzegamy sobie prawo do różnicowania wymagań dotyczących Depozytu zabezpieczającego dla Transakcji opcyjnych według naszego wyłącznego uznania. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić klienta o wszelkich zmianach podwyższających wymagany Depozyt zabezpieczający dla otwartych Transakcji klienta.

15.3                      Jeżeli w okresie trwania opcji występuje płatność dywidendy i jeżeli dywidenda ta stanowi część Wartości wewnętrznej opcji, zastrzegamy sobie prawo do wyceny Transakcji opcyjnej po uwzględnieniu odliczenia dywidendy. Jeżeli wystąpią zmiany wysokości dywidendy lub daty dywidendy w okolicznościach, gdy opcje zakupiliśmy jako zabezpieczenie i zrealizowaliśmy odpowiednią opcję bazową, klient zwalnia nas z odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat wynikłych z takiej sytuacji, a spółka ETX Capital może odpowiednio obciążyć Dostępne środki do zawarcia transakcji klienta.

15.4                      Klient powinien zaznajomić się ze specjalnymi harmonogramami wygasania opcji indeksowych i akcyjnych. Transakcje opcyjne niezamknięte przez klienta i doprowadzone do wygaśnięcia zostaną zamknięte według następujących zasad:

Typ opcji

Szczegóły

Zamknięcie/Rozstrzygnięcie podczas wygaśnięcia

Opcja na indeks

UK 100

Rozliczenie w gotówce

Germany 30

Rozliczenie w gotówce

SP500

Przypisanie do przyszłości

EuroStoxx

Przypisanie do przyszłości

France 40

Rozliczenie w gotówce

Nasdaq

Rozliczenie w gotówce

Opcja na akcje

 

Opcja kupna (call)

Jeśli kupujesz opcję, zajmujesz długą pozycję

Jeśli sprzedajesz opcję, zajmujesz krótką pozycję

Opcja sprzedaży (call)

Jeśli kupujesz opcję, zajmujesz krótką pozycję

Jeśli sprzedajesz opcję, zajmujesz długą pozycję

15.5                      Klientom posiadającym opcję na akcje i będącym In The Money (ITM) w momencie wygaśnięcia opcji, przyznana zostanie odpowiednia akcja.

15.6                      Oferujemy opcje miesięczne (nie tygodniowe). Zazwyczaj, oferujemy opcje na akcje i indeksy, ale możemy także umożliwić handel innymi typami opcji, po otrzymaniu stosownej prośby od klienta (każdą prośbę rozpatrujemy indywidualnie, decyzja jest podjęta wedle własnego uznania).

 

15.7                      Weźmiemy pod uwagę wszelkie korekty dokonane przez NYSE LIFFE lub inne właściwe Giełdy.

15.8                      Więcej informacji na temat szczegółów kontraktów opcyjnych, godzin zawierania i rozliczania transakcji oraz zasad dotyczących dywidend można znaleźć pod adresem customerservice@etxcapital.com.

Opcje binarne

15.9                      Opcje binarne będą rozliczane w gotówce.

15.10                   Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że opcje binarne będące przedmiotem naszych transakcji spełniają definicję określonych inwestycji zawartą w Ustawie i z tego względu nie mogą być niewykonalne ani nieważne jako umowy o grach hazardowych.

16                       Działania korporacyjne, dywidendy i inne sytuacje

16.1                      W sytuacji wystąpienia Działań korporacyjnych wpływających na Rynek bazowy, i w efekcie na nasz Rynek, dokonamy uczciwej i właściwej korekty retrospektywnej, jeśli będzie to mieć zastosowanie, w odniesieniu do wszelkich otwartych Transakcji i (lub) Zleceń klienta na danym Rynku, odzwierciedlając w możliwie najlepszy sposób ekonomiczny wpływ Działań korporacyjnych, tak jak gdyby klient był uczestnikiem Rynku bazowego (na przykład zamykając i otwierając nowe Transakcje albo dokonując korekt gotówkowych na Rachunku Transakcyjnym/Rachunkach Transakcyjnych klienta.

16.2                      W przypadku, gdy Działanie korporacyjne zapewnia osobie zaangażowanej w Rynek bazowy wybór (na przykład wybór pomiędzy otrzymaniem akcji lub gotówki), przekażemy, w miarę możliwości, możliwość takiego wyboru klientowi, ale nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek Straty będące wynikiem dokonania wyboru przez nas w przypadku braku wskazówek klienta, chyba że będą one wynikiem naszego zaniedbania, oszustwa lub umyślnego niewywiązania się z zobowiązań.

16.3                      Dokonamy wszelkich odpowiednich korekt Transakcji klienta związanych z Działaniami korporacyjnymi tak szybko, jak będzie to w sposób uzasadniony możliwe.

16.4                      Nie dokonamy przeniesienia na klienta praw głosu w odniesieniu do Rynku bazowego ani w żaden inny sposób nie pozwolimy klientowi na wykonywanie praw głosu posiadanych przez nas lub w naszym imieniu.

16.5                      Niektóre z naszych cen nie uwzględniają żadnych zdarzeń dotyczących dywidend, które mogą zaistnieć na danym rynku (na przykład kontraktów spread bet lub kontraktów na różnice kursowe dotyczących indywidualnych akcji). Jeżeli na takim Rynku wystąpi zdarzenie dotyczące dywidendy, a klient ma otwartą Transakcję na tym Rynku z datą bez prawa do dywidendy, dokonamy korekty na Rachunku Transakcyjnym/Rachunkach Transakcyjnych klienta w celu odpowiedniego odzwierciedlenia zdarzenia dotyczącego dywidendy. W przypadku Transakcji długiej na Rachunku Transakcyjnym/Rachunkach Transakcyjnych klienta zostanie dokonany zapis kredytowy. W przypadku Transakcji krótkiej rachunek klienta zostanie odpowiednio obciążony. Wszelkie dokonywane przez nas korekty dywidend mogą odzwierciedlać korekty dywidend dokonane na naszych pozycjach zabezpieczających przez naszych partnerów zapewniających zabezpieczenie.

16.6                      Niektóre Rynki mogą zawierać element dywidendy przez nas prognozowany. W przypadku, gdy zadeklarowana dywidenda jest nadzwyczaj wysoka, niska lub została odwołana albo gdy data notowania bez dywidendy różni się od daty notowania bez dywidendy przez nas prognozowanej, zastrzegamy sobie prawo do dokonania korekty ceny otwarcia Transakcji w celu odzwierciedlenia tych różnic, z zastrzeżeniem, że wszelkie takie korekty muszą być uczciwe i uzasadnione.

16.7                      Jeśli klient złożył Gwarantowane zlecenie ograniczające stratę dotyczące Transakcji na Rynku bazowym, która podlega korekcie z tytułu dywidendy, zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji ceny Gwarantowanego zlecenia ograniczającego stratę o wielkość korekty dywidendy.

16.8                      W przypadku zawieszenia Rynku bazowego zastrzegamy sobie prawo do zabezpieczenia wszelkich związanych z nim Transakcji w formie depozytu w wysokości 100% oraz odpowiedniej wyceny rynku. Może to oznaczać, że Transakcja klienta może zostać wyceniona na poziomie zero (0) lub na poziomie ostatniej ceny na naszym Rynku w momencie zawieszenia.

16.9                      Jeżeli Rynek bazowy zostanie wycofany z notowań, zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia wszystkich Transakcji związanych z tym Rynkiem z ceną na poziomie zero (0).

16.10                   W przypadku, gdy w związku z Transakcją klienta wystąpi sytuacja, której nie obejmuje niniejsza Umowa, rozstrzygniemy tę kwestię, działając rozsądnie i w dobrej wierze oraz, w odpowiednich przypadkach, podejmując działania zgodne z praktyką rynkową i (lub) zwracając należytą uwagę na traktowanie nas przez Giełdę, animatora rynku, brokera lub agenta w związku z zabezpieczeniem naszej ekspozycji na Transakcję klienta.

17                       Nadużycia na rynku

17.1                      Możemy zabezpieczać naszą ekspozycję na Transakcje klienta przez otwarcie analogicznych pozycji w innych instytucjach. W rezultacie, kiedy klient zawiera z nami Transakcje, mogą one z uwagi na nasze transakcje zabezpieczające zniekształcać sytuację na Rynku bazowym, oprócz ewentualnego wpływu wywieranego na nasze ceny.

17.2                      Poza oświadczeniami i gwarancjami klienta zawartymi w punkcie 4.3 (Podstawy zawierania transakcji) przy każdym otwarciu lub zamknięciu Transakcji klient oświadcza i gwarantuje, że:

(a)       klient nie zawrze ani nie zawarł z nami Transakcji dotyczącej określonego Rynku bazowego, jeżeli w wyniku takiego działania klient lub inne osoby, z którymi klient działa w porozumieniu lub można w sposób uzasadniony uznać, że działa w porozumieniu, uzyskałyby na tym Rynku bazowym ekspozycję na poziomie równym podlegającemu ujawnieniu udziałowi w danej spółce lub go przewyższającym. Dla tego celu za poziom udziału podlegającego ujawnieniu będzie uważany poziom obowiązujący w odpowiednim czasie, ustanowiony na mocy przepisów prawa, zasad lub regulacji albo określony przez Giełdy, na których notowany jest dany Rynek bazowy;

(b)      klient nie zawrze ani nie zawarł z nami Transakcji w związku z plasowaniem, emisją, dystrybucją lub innym analogicznym zdarzeniem, ani też w związku z ofertą, przejęciem, fuzją lub innym analogicznym zdarzeniem, w które klient jest zaangażowany lub którym jest w inny sposób zainteresowany;

(c)       klient nie zawrze ani nie zawarł Transakcji, która narusza jakiekolwiek przepisy prawa, zasady lub regulacje wymierzone przeciwko nielegalnym transakcjom z wykorzystaniem informacji poufnych lub nadużyciom na rynku. Dla celów niniejszego punktu 17 klient wyraża zgodę na to, aby w momencie otwarcia lub zamknięcia Transakcji na danym Rynku był traktowany jako osoba obracająca papierami wartościowymi w znaczeniu określonym w Części V Ustawy o wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych z 1993 roku (Criminal Justice Act) i (lub) Ustawie o Rynkach i Usługach Finansowych z 2000 roku (Financial Services and Markets Act) i (lub)  jakichkolwiek innych przepisach prawa, zasadach lub regulacjach zwalczających nadużycia na rynku; oraz

(d)      klient nie zawrze ani nie zawarł w inny sposób Transakcji w okolicznościach, które mogą zostać uznane za stanowiące nadużycie na rynku.

17.3                      Klient zobowiązuje się do zapoznania się ze wszystkimi Obowiązującymi przepisami dotyczącymi krótkich transakcji sprzedaży papierów wartościowych oraz ich przestrzegania w przypadku, gdy zamierza wykonać kontrakt na różnice kursowe lub kontrakt spread bet obejmujący pozycję krótką, którą możemy zabezpieczyć krótką transakcją sprzedaży papierów wartościowych. Klient zapewni, że korzystanie przez niego z Usługi elektronicznej nie spowoduje naruszenia przez nas jakichkolwiek Obowiązujących przepisów dotyczących krótkich transakcji sprzedaży papierów wartościowych.

17.4                      W celu zachowania zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi możemy, według naszego wyłącznego uznania i bez jakiegokolwiek zobowiązania do powiadomienia klienta o przyczynach takiego działania, zamknąć dowolne otwarte Transakcje klienta oraz, jeśli taka będzie nasza decyzja, traktować wszystkie Transakcje zamknięte na mocy niniejszego punktu 17 jako nieważne.

18                       Siła wyższa

18.1                      Jeżeli wykonanie przez nas jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy zostanie uniemożliwione, utrudnione lub opóźnione na skutek działania Siły wyższej, nasze zobowiązania wynikające z tej Umowy zostaną zawieszone na okres działania Siły wyższej w takim zakresie, w jakim realizacja naszych zobowiązań została uniemożliwiona, utrudniona lub opóźniona. Nie naruszymy warunków niniejszej Umowy ani nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec klienta w związku z jakimkolwiek opóźnieniem w wywiązywaniu się lub niewywiązaniem się z któregokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, o ile takie opóźnienie bądź niewywiązanie się nastąpi wskutek działania Siły wyższej, a czas na wywiązanie się ze zobowiązań zostanie odpowiednio wydłużony.

18.2                      Siła wyższa oznacza:

(a)       wypadki losowe, wojny, działania zbrojne, zamieszki, pożary, wybuchy, wypadki, powodzie, akty sabotażu, przerwy w dostawach energii elektrycznej, awarie urządzeń komunikacyjnych, lokauty lub nakazy sądowe, konieczność zachowania zgodności z przepisami organów rządowych (krajowymi i zagranicznymi), a także kontrole, zamówienia, awarie i uszkodzenia sprzętu;

(b)      zawieszenie lub zamknięcie jakiegokolwiek rynku, wycofanie lub niewystąpienie któregokolwiek z czynników, na podstawie których ustalamy oferty cenowe lub z którymi mogą być powiązane oferty cenowe, nałożenie ograniczeń lub specjalnych bądź nietypowych warunków zawierania transakcji na takich rynkach lub w związku z takimi czynnikami; lub

(c)       znaczne wahania ceny lub utrata płynności któregokolwiek z naszych indeksów lub Produktów i/lub odpowiadającego rynku, lub uzasadnione przewidywanie takiej sytuacji bądź jakikolwiek inny powód związany lub niezwiązany z wymienionymi powyżej, który wpływa na wywiązywanie się z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i może być uznany za wydarzenie, akt, zaniechanie bądź wypadek poza naszą kontrolą lub z nich wynika. Patrz też punkt 10.1 dotyczący Zakłóceń na rynku.

18.3                      Możemy według własnego wyłącznego uznania podjąć wszystkie działania (lub którekolwiek z nich) wymienione w punkcie 10.3 (Zakłócenia na rynku) po wystąpieniu działania Siły wyższej.

19                       Zapytania, reklamacje i spory

19.1                      Jeśli klient chce zgłosić zapytanie dotyczące jakiegokolwiek aspektu Transakcji, powinien o tym powiadomić nas najszybciej jak to możliwe. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia transakcji na Rachunku Transakcyjnym/Rachunkach Transakcyjnych klienta, dopóki spór nie zostanie zbadany i rozstrzygnięty.

19.2                      Z zastrzeżeniem powyższego, jeśli klient chce złożyć reklamację lub jeśli powstanie spór pomiędzy klientem a nami w związku ze świadczeniem Usług, klient powinien zawiadomić nasz dział obsługi klienta lub opiekuna rachunku. Abyśmy mogli szybko zająć się i rozstrzygnąć skargę lub reklamację, zalecamy jak najszybsze złożenie reklamacji, najlepiej w formie pisemnej,  i przekazanie wszystkich szczegółów dotyczących tej reklamacji lub kwestii spornej.

19.3                      Zastosujemy naszą procedurę rozpatrywania reklamacji zgodnie z zasadami FCA. Jeśli klient będzie miał zastrzeżenia do decyzji podjętej przez Dyrektora ds. Zgodności, może on przekazać sprawę bezpośrednio do Biura Rzecznika ds. Finansowych (Financial Ombudsman Service). Wszelkie informacje dotyczące Biura Rzecznika ds. Finansowych, w tym informacje odnośnie do tego, jak wnieść skargę, kryteriów kwalifikujących i stosownych procedur można znaleźć na stronie internetowej biura pod adresem: www.financial-ombudsman.org.uk lub uzyskać je osobiście: The Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London E14 9SR.

19.4                      Jako przedsiębiorstwo podlegające nadzorowi FCA, uczestniczymy w programie inwestycji chronionych w ramach Programu Odszkodowań z Tytułu Usług Finansowych (FSCS). Klientom objętym ochroną w ramach programu w określonych okolicznościach może zostać wypłacone odszkodowanie, jeśli nie jesteśmy w stanie lub najprawdopodobniej nie będziemy w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec klientów, uwzględniając sytuację, gdy firma utraci płynność finansową. Uprawnieni inwestorzy mogą otrzymać odszkodowanie z tytułu roszczeń chronionych w wysokości maksymalnie 50 000 GBP na osobę zgłaszającą roszczenie. Więcej informacji można uzyskać w witrynie FSCS pod adresem: www.fscs.org.uk lub osobiście: Financial Services Compensation Scheme, 10th Floor, Beaufort House, 15 St Botolph Street, London EC3A 7QU.

19.5                      Podczas rozstrzygania reklamacji i sporów, będziemy opierać się na naszej dokumentacji,  o ile nie stwierdzi się Oczywistego błędu. Jednak, zalecane jest, aby klienci prowadzili własną dokumentację wszystkich Transakcji (zawierającą zapis dat, kwot i Rynków), aby pomóc nam w podjęciu właściwej decyzji.

20                       Niewywiązywanie się ze zobowiązań i zamykanie rachunków

20.1                      W przypadku Niewywiązywania się ze zobowiązań możemy niezwłocznie podjąć wszystkie poniższe działania lub dowolne z nich:

(a)       zażądać natychmiastowej zapłaty wszelkich kwot należnych nam od klienta;

(b)      zamknąć wszystkie otwarte Transakcje klienta lub którąkolwiek z nich;

(c)       jeśli Waluta bazowa Rachunku Transakcyjnego klienta jest inna niż funt szterling, przeliczyć saldo na funty szterlingi;

(d)      anulować dowolne Zlecenia klienta i otwarte Transakcje;

(e)       zawiesić wszystkie Rachunki Transakcyjne klienta i odmówić wykonania jakichkolwiek Transakcji lub Zleceń;

(f)       skorzystać z przysługujących nam praw do kompensaty; i/lub

(g)      rozwiązać niniejszą Umowę.

20.2                      Bez ograniczania naszego prawa do rozwiązania niniejszej Umowy w dowolnym momencie, możemy zawiesić lub zamknąć Rachunek Transakcyjny/Rachunki Transakcyjne klienta, jeżeli:

(a)       klient nie wpłaci Depozytu zabezpieczającego lub jakiejkolwiek innej kwoty należnej nam w wymaganym terminie;

(b)      jakiekolwiek informacje dostarczone przez klienta podczas składania wniosku lub w dowolnym innym momencie okażą się lub zostaną uznane za wprowadzające w błąd lub nieprawdziwe;

(c)       transakcje lub operacje na rachunku klienta są dokonywane na taką skalę lub w taki sposób, że nie chcemy dłużej współpracować z klientem;

(d)      mamy uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że operacje na Rachunku Transakcyjnym/Rachunkach Transakcyjnych doprowadzają do nadużyć na rynku, służą praniu brudnych pieniędzy lub jakiejkolwiek działalności przestępczej;

(e)       mamy mocne podstawy, aby podejrzewać, że klient czerpie z naszych usług nienależne korzyści lub działa w inny nieuczciwy sposób (na przykład, przy użyciu dowolnego urządzenia elektronicznego, oprogramowania, algorytmu lub jakiejkolwiek strategii transakcyjnej, która ma na celu manipulowanie lub czerpanie nienależnej korzyści z naszych usług, wykorzystanie usterki, luki lub błędu w naszym oprogramowaniu, systemie, platformach ETX Capital, poprzez zmowę, lub w inny sposób);

(f)       trwa spór pomiędzy nami a klientem i klient zdecyduje, że nie jesteśmy w stanie dłużej świadczyć mu usług; lub

(g)      klient zachowuje się w sposób obraźliwy wobec naszych pracowników.

20.3                      Po zawiadomieniu klienta o zamiarze zamknięcia jego Rachunku Transakcyjnego/Rachunków Transakcyjnych zgodnie z punktem 20.2 klient nie będzie mógł otworzyć nowych Transakcji i zachowa prawo do zawierania Transakcji i współpracy z nami jako klient jedynie w zakresie niezbędnym do zamknięcia wszystkich otwartych Transakcji.Możemy zamknąć wszystkie Transakcje, które pozostały otwarte, w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od daty dostarczenia powiadomienia klientowi.

21                       Wyłączenie odpowiedzialności i odpowiedzialność

21.1                      Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie powoduje ograniczenia ani wyłączenia naszej odpowiedzialności wobec klienta za:

(a)       śmierć lub obrażenia ciała klienta spowodowane przez nasze zaniedbanie; lub

(b)      stratę poniesioną na skutek oszustwa bądź świadomego wprowadzenia w błąd.

21.2                      Z zastrzeżeniem postanowień punktu 21.1 nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek Straty, koszty, odszkodowania lub wydatki poniesione ani zobowiązania podjęte przez klienta w związku z niniejszą Umową ani za jakiekolwiek transakcje dokonane przez klienta za pośrednictwem naszych Usług, chyba że zostaną spowodowane bezpośrednio przez winę umyślną, oszustwo lub naruszenie warunków niniejszej Umowy przez nas, naszych pracowników, pośredników lub podwykonawców.

21.3                      Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek Straty pośrednie poniesione przez klienta, o ile nie powstały w wyniku winy umyślnej lub oszustwa. „Straty pośrednie” obejmują między innymi utratę zysków, utratę możliwości, pogorszenie możliwości prowadzenia interesów, straty związane z reputacją klienta i jakiekolwiek inne straty pośrednie.

21.4                      Jeśli wyłączenie odpowiedzialności nie jest prawnie zabronione, nie ponosimy odpowiedzialności za szkody uboczne, specjalne lub wynikowe ani odszkodowania sankcyjne wynikające z naszego działania lub zaniechania na mocy niniejszej Umowy. To ograniczenie obejmuje roszczenia odnoszące się do pogorszenia możliwości prowadzenia interesów, utraty zysków, utraty możliwości, niepodjęcia działań na rzecz uniknięcia straty, utraty wartości lub renomy firmy, zniszczenia bądź utraty danych.

21.5                      Bez uszczerbku dla innych ograniczeń naszej odpowiedzialności zawartych w innych punktach niniejszej Umowy, maksymalna kwota naszej odpowiedzialności w odniesieniu do wszelkich Strat, jakie mogły zostać poniesione przez klienta w związku z którąkolwiek Transakcją, jest równa kwocie depozytu zabezpieczającego wpłaconego w związku z tą Transakcją.

21.6                      Klient jest odpowiedzialny wobec firmy Monecor (London) Limited, jej kierownictwa, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli, następców i/lub cesjonariuszy za wszelkie Straty, roszczenia, postępowania i wydatki (w tym koszty obsługi prawnej i wynagrodzenia biegłych) bezpośrednio lub pośrednio wynikające z (i) niewykonania przez klienta jakiegokolwiek zobowiązania zawartego w niniejszej Umowie, (ii) dostarczenia nam lub stronom trzecim nieprawdziwych informacji lub składania nieprawdziwych oświadczeń lub (iii) jakiegokolwiek działania, zaniechania lub oszustwa ze strony klienta lub Osoby upoważnionej lub jakiejkolwiek innej osoby, która uzyska dostęp do rachunku transakcyjnego klienta, korzystając z przypisanego do klienta numeru rachunku, nazwy użytkownika i hasła, bez względu na to, czy była do tego upoważniona.

22                       Zmiany, zrzeczenia i prawa

22.1                      Mamy prawo do okresowego wprowadzania zmian w warunkach niniejszej Umowy w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od zawiadomienia klienta, o ile wprowadzenie takiej zmiany nie musi zostać dokonane wcześniej w związku ze zmianą Obowiązujących przepisów. Uznamy, że klient zaakceptował zmianę, jeśli nie otrzymamy innej informacji. Jeśli klient będzie kontynuować korzystanie z usług po takim powiadomieniu, oznaczać będzie to jego akceptację i zgodę na zmianę przepisów. Jeśli klient poinformuje nas, że nie akceptuje wprowadzonej przez nas zmiany, nie będzie go ona obowiązywać, ale jego Rachunek Transakcyjny/Rachunki Transakcyjne zostaną zawieszone oraz wystosujemy do klienta prośbę o zamknięcie Rachunku Transakcyjnego/Rachunków Transakcyjnych w możliwie jak najkrótszym czasie. Każda zmiana będzie przeważająca w stosunku do poprzednich ustaleń pomiędzy nami a klientem w kwestii, której dotyczy. Każda taka zmiana będzie mieć zastosowanie do wszystkich otwartych Transakcji i Zleceń od dnia wejścia odpowiedniej zmiany w życie włącznie.

22.2                      Żadne opóźnienie w wykonywaniu praw, uprawnień oraz dochodzeniu zadośćuczynienia (lub ich niedochodzenie bądź niewykonanie) przewidzianych przepisami prawa, na mocy niniejszej Umowy bądź w związku z nią przez którąkolwiek ze stron (na przykład w związku z Wezwaniem do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego) nie ograniczy takiego prawa, uprawnienia bądź zadośćuczynienia ani też nie stanowi zrzeczenia się tych praw lub odstąpienia od nich. Każde zrzeczenie się lub odstąpienie od praw wymaga zachowania formy pisemnej, a strona zrzekająca się musi podpisać taki dokument.

22.3                      Prawa i środki prawne każdej ze Stron przysługujące na mocy niniejszej Umowy mogą być stosowane łącznie i nie wykluczają żadnych praw ani środków prawnych Stron na mocy prawa ogólnego. Strony mogą wykonywać każde ze swoich praw tak często, jak uznają to za konieczne.

22.4                      W przypadku wniesienia poprawek, zmiany, zawieszenia, unieważnienia lub wypowiedzenia jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie jest wymagana zgoda żadnego z naszych Partnerów ani Jednostek stowarzyszonych.

23                       Korespondencja i powiadomienia

23.1                      Klient jest zobowiązany do aktualizowania swoich danych kontaktowych i bezzwłocznego powiadamiania nas o wszelkich zmianach. Jeśli w jakimkolwiek momencie, klient nie jest w stanie, z jakiegokolwiek powodu, przesłać nam odpowiedniego powiadomienia, lub nie jest w stanie otrzymać od nas komunikatów, to zgodnie z tą umową, nie jesteśmy:

(a) odpowiedzialni za żadne z Twoich strat, szkód lub kosztów wywołanych jakimkolwiek działaniem, błędem, opóźnieniem lub zaniechaniem związanym z niemożnością otwarcia transakcji;

(b) z wyjątkiem sytuacji, w której niemożność skomunikowania się z nami lub wysłania nam wiadomości jest wynikiem naszego oszustwa, umyślnego uchybienia lub zaniedbania. Wtedy, jesteśmy odpowiedzialni za Twoje wszelkie straty, szkody lub koszty wywołane jakimkolwiek działaniem, błędem, opóźnieniem lub zaniechaniem związanym z niemożnością otwarcia transakcji.

23.2                      Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie komunikaty są przekazywane przez klienta lub w jego imieniu na własne ryzyko. Klient akceptuje fakt, że będziemy traktować jego wszelkie komunikaty (bez względu na to, czy zostaną sporządzone na piśmie, czy nie) jako w pełni uprawnione i wiążące dla klienta, oraz, że będziemy je postrzegać jako wysłane przez klienta, lub osobę do tego upoważnioną przez klienta.

23.3                      Z zastrzeżeniem Obowiązujących przepisów korespondencja z nami przy użyciu podpisów elektronicznych będzie tak samo ważna, jak gdyby została sporządzona na piśmie.Akceptując niniejsze warunki, klient wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną, niezależnie od faktu, że sporządzenie określonego rodzaju korespondencji w innym przypadku wymagałoby wykorzystania trwałego nośnika informacji na mocy Obowiązujących przepisów. Bez ograniczania ogólnego charakteru powyższego, zlecenia lub inne dyspozycje złożone drogą elektroniczną będą stanowić dowód takich zleceń lub dyspozycji. W przypadku gdy klient nie wyraża zgody na dalsze prowadzenie korespondencji w taki sposób, musi odwołać zgodę na piśmie.

23.4                      Klient niniejszym wyraża zgodę na nagrywanie wszystkich połączeń telefonicznych z nami wykonanych lub odebranych przez klienta lub w jego imieniu.Takie nagrania będą stanowić naszą wyłączną własność i mogą zostać wykorzystane do celów szkoleniowych, w celu potwierdzenia dyspozycji, jako dowód w sporze lub do celów wymaganych przez urząd FCA. Zachowamy nagrania rozmów telefonicznych zgodnie z wymogami urzędu FCA.

23.5                      Na ogół nie będziemy przyjmować od klienta dyspozycji, które nie zostały złożone ustnie poprzez wyznaczoną linię telefoniczną lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy transakcyjnej (lub w jakiejkolwiek innej formie uzgodnionej przez nas wcześniej).

23.6                      Klient wyraża zgodę na otrzymywanie dokumentów w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, naszej Witryny lub innych środków komunikacji elektronicznej.

23.7                      Okresowo możemy przekazywać klientowi informacje przedstawiające wielowalutowe salda klienta w postaci równowartości w Walucie bazowej klienta na podstawie stawek obowiązujących w chwili przekazywania informacji. Jeżeli jednak nie przeliczymy Walut niebazowych zgodnie z punktem 5.8 (Przeliczanie walut), salda mogły nie zostać fizycznie przeliczone, a przedstawienie informacji w Walucie bazowej klienta będzie służyć wyłącznie celom informacyjnym.

Potwierdzenia

23.8                      Potwierdzenie Transakcji klienta pojawia się w formie elektronicznej na Rachunku Transakcyjnym klienta oraz w formie wiadomości e-mail, w zależności od preferencji klienta dotyczących poczty e-mail. Klient może zmienić te preferencje za pośrednictwem Rachunku Transakcyjnego lub kontaktując się z nami. Klient musi powiadomić nas w razie, gdy oczekuje na potwierdzenie, a nie jest ono wyświetlane na platformie transakcyjnej online. Klient powinien upewnić się, że każde potwierdzenie Transakcji zawiera poprawne szczegóły Transakcji, do której się odnosi. W przypadku gdy klient zamierza podważyć jakiekolwiek szczegóły, musi bezzwłocznie nas o tym powiadomić. Taka kwestia zostanie następnie rozpatrzona zgodnie z postanowieniami punktu 19 (Zapytania, reklamacje i spory). W przypadku gdy klient nie otrzymał potwierdzenia Transakcji, a w swojej opinii powinien je otrzymać, obowiązkiem klienta jest skierowanie do nas zapytania na ten temat. Klient powinien zachować wydruki potwierdzeń Transakcji do celów gromadzenia danych.

23.9                      W przypadku gdy potwierdzenie transakcji zawiera błąd lub jest nieprawidłowe z innego powodu, takie nieprawidłowości nie wpływają na ważność właściwej podstawowej Transakcji, która została zrealizowana; potwierdzenie Transakcji zawierające nieprawidłową cenę nie jest jednak dla nas wiążące. Patrz punkty od 9.19 do 9.24 (Nasze ceny).

Powiadomienia

23.10                   Cała korespondencja dotycząca niniejszej Umowy, bez względu na to, czy występuje w formie wymiany listów, dokumentów, pisemnych powiadomień, potwierdzeń i oświadczeń, czy w innej formie, zostanie przesłana do klienta zgodnie z aktualnymi danymi kontaktowymi dostarczonymi przez klienta. Klient jest zobowiązany do zapewnienia, że jesteśmy bezzwłocznie powiadamiani o wszystkich zmianach w tym zakresie. Cała korespondencja zostanie uznana za należycie dostarczoną:

(a)       w przypadku gdy została wysłana listem priorytetowym na adres ostatnio nam przekazany — w momencie jej dostarczenia;

(b)      w przypadku gdy została doręczona osobiście na adres ostatnio przekazany nam przez klienta — momencie jej dostarczenia na ten adres;

(c)       w przypadku gdy została wysłana faksem lub za pomocą wiadomości SMS — w momencie przekazania na numer faksu lub telefonu komórkowego podany ostatnio przez klienta; lub

(d)      w przypadku gdy została wysłana pocztą elektroniczną — w momencie wysłania na adres e-mail ostatnio podany przez klienta.

23.11                   W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami angielskiej wersji niniejszej Umowy a wersją nieangielskojęzyczną, rozstrzygająca będzie wersja Umowy w języku angielskim.

23.12                   Dołożymy wszelkich starań w celu dostarczenia klientowi dokumentacji i korespondencji w języku wybranym przez klienta, w przypadku gdy będziemy w stanie oraz jest to uzasadnione z handlowego punktu widzenia; zastrzegamy sobie jednak prawo do komunikowania się z klientem w języku angielskim przez okres obowiązywania niniejszej Umowy.

23.13                   Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że możemy wezwać go telefonicznie o rozsądnej godzinie lub w inny sposób komunikować się z nim bez wyraźnego zaproszenia.

24                       Ochrona danych

24.1                      Klient przyjmuje do wiadomości, że będzie przekazywać nam dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych z 1998 r. podczas składania wniosku o nadanie statusu klienta i co jakiś czas w innych przypadkach oraz że możemy również otrzymywać informacje od osób trzecich zgodnie z punktem 24.4 poniżej. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez nas oraz nasze Jednostki stowarzyszone informacji dotyczących klienta do celów utworzenia Rachunku Transakcyjnego/Rachunków Transakcyjnych i administrowania nim w odniesieniu do Usług i w innych przypadkach zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności.

24.2                      Polityka o ochronie prywatności jest dostępna w naszej Witrynie. Klient powinien zapoznać się z tym dokumentem przed rozpoczęciem procesu aplikacji.

24.3                      Klient wyraża zgodę na to, że w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu świadczenia przez nas Usług na rzecz klienta, możemy przesyłać informacje klienta do osób, które świadczą nam usługi, w tym osób spoza EOG, i zapewnimy, że stosują one środki ochrony danych równoważne do tych określonych w niniejszym punkcie 24 i nałożonych na nas przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony danych w celu ochrony takich danych osobowych.

24.4                      Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że osoby trzecie mogą udostępniać dowolne informacje klienta nam i innym organizacjom zajmującym się badaniem zdolności kredytowej klienta, windykacją, wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, wykrywaniem prania brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu mu oraz że możemy udostępniać informacje klienta takim organizacjom. Udostępniane przez nas informacje mogą mieć wpływ na możliwość uzyskania kredytu przez klienta.

24.5                      Klient wyraża zgodę na to że, w przypadku, gdy nie powiadomił nas (podczas procesu składania wniosku online lub następnie w formie pisemnej) o tym, że nie chce otrzymywać od nas informacji o starannie wyselekcjonowanych ofertach i Produktach oraz innych przydatnych informacji, możemy kontaktować się z klientem drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych, listownie lub telefonicznie (w rozsądnych godzinach) w okresie, w którym klient ma u nas rachunek.

24.6                      W przypadku, gdy klient został wprowadzony do nas przez osobę trzecią, klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że będziemy prowadzić z taką osobą wymianę informacji dotyczących klienta w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych obowiązków wynikających z umowy, jaką mogliśmy zawrzeć z taką osobą.Takie ujawnienie może spowodować udostępnianie przez nas finansowych i osobowych informacji dotyczących klienta, w tym danych wniosku klienta, statusu Rachunku Transakcyjnego/Rachunków Transakcyjnych oraz działalności transakcyjnej. W przypadku, gdy klient nie wyraża dłużej zgody na ujawnianie przez nas informacji takim osobom, powinien powiadomić nas o tym na piśmie.

24.7                      W przypadku, gdy klient chce uzyskać dostęp do informacji, które możemy przechowywać, lub gdy klient chce skorygować błędne informacje, powinien powiadomić nas o tym na piśmie.Za udzielenie dostępu do takich informacji może zostać pobrana opłata.Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą o ochronie danych z 1998 roku określone informacje mogą być zwolnione z obowiązku ujawniania lub możemy nie być w stanie ujawnić informacji żądanych przez klienta.

25                       Prawo własności intelektualnej

25.1                      Dla celów niniejszej Umowy „Prawa własności intelektualnej” oznaczają wszelkie patenty, prawa do wynalazków, wzorów użytkowych, prawa autorskie i powiązane prawa, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, nazwy firm i domen, prawa do sposobu pakowania i rozmieszczenia produktu lub innych oznaczeń handlowych, prawa do renomy lub prawo wystąpienia na drogę sądową z roszczeniem z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji, prawa dotyczące nieuczciwej konkurencji, prawa do projektów, prawa do oprogramowania komputerowego, prawa do bazy danych, prawa topograficzne, osobiste prawa autorskie, prawa do informacji poufnych (w tym know-how i tajemnic handlowych) i inne prawa własności intelektualnej, w każdym przypadku, zarejestrowane lub niezarejestrowane, w tym wszystkie wnioski o odnowienie lub przedłużenie takich praw oraz wszystkie podobne lub równoważne prawa lub formy ochrony w każdej części świata.

25.2   Wszelkie Prawa własności intelektualnej do Produktów, Usług, Usług elektronicznych lub Witryny czy też jakiejkolwiek innej pozycji dostarczonej przez nas klientowi lub wynikające z nich bezpośrednio lub pośrednio należą do nas w zakresie, w jakim ich posiadaczem nie jest osoba trzecia.

25.3   Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w odniesieniu do jakiejkolwiek osoby trzeciej Prawa własności intelektualnej do Produktów, Usług, Usług elektronicznych lub Witryny lub jakiejkolwiek innej pozycji dostarczonej przez nas klientowi korzystanie przez klienta z takich Praw własności intelektualnej jest uwarunkowane uzyskaniem przez nas pisemnej licencji od odpowiedniego licencjodawcy na takich warunkach, jakie uprawniają nas do udzielenia takich praw klientowi.

25.4   Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że nie może dostarczyć żadnych Usług elektronicznych ani naszej Witryny (ani żadnej jej części) żadnej osobie ani kopiować Produktów, Usług, Usług elektronicznych lub Witryny.

25.5   Co jakiś czas możemy dostarczać klientowi materiały w związku z naszymi Produktami, Usługami, Usługami elektronicznymi lub Witryną. Klient nie może przysłaniać ani w żaden inny sposób niszczyć informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności na materiałach dostarczonych przez nas klientowi, ingerować w takie informacje ani ujawniać, publikować lub w inny sposób udostępniać tych materiałów stronom trzecim. Klient może korzystać jedynie z materiałów, które zostały mu dostarczone przez nas w związku z prowadzeniem rachunku, a po jego zamknięciu klient musi zwrócić nam takie materiały.

25.6   Wszystkie pozycje dostarczane przez nas klientowi są dostarczane na zasadzie braku wyłączności i zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania takiej dostawy i zakończenia korzystania przez klienta z Produktów, Usług, Usług elektronicznych, Witryny lub jakiejkolwiek innej pozycji, którą dostarczamy klientowi.

26                       Prawo właściwe i jurysdykcja

26.1   Niniejsza Umowa będzie interpretowana zgodnie z prawem Anglii i Walii.

26.2   Strony nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich znajdujących się w Londynie w celu rozstrzygania wszelkich sporów (w tym sporów pozaumownych lub roszczeń), które mogą powstać w związku z niniejszą Umową, z zastrzeżeniem, że możemy według własnego uznania (lub w przypadku gdy jest to wymagane przez Obowiązujące przepisy) wszcząć i prowadzić postępowanie w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, a klient niniejszym zrzeka się wszelkich zastrzeżeń do takiego wszczęcia i prowadzenia postępowania przez nas ze względu na jurysdykcję i prawo właściwe.

27                       Cesja

27.1   Klient nie może scedować ani przenieść jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

27.2   Możemy scedować i przenieść wszystkie lub którekolwiek z naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy po powiadomieniu klienta, bez obowiązku uzyskania jego zgody. Każde takie przeniesienie lub każda taka cesja podlegają zobowiązaniu się przez cesjonariusza na piśmie do związania się naszymi zobowiązaniami wynikającymi z niniejszej Umowy i wykonywania tych zobowiązań.

28                       Osoby upoważnione

28.1   W przypadku, gdy klient chce upoważnić osobę trzecią (np. doradcę inwestycyjnego) do składania Zleceń lub przeprowadzania Transakcji w imieniu klienta („Osoba upoważniona”) na Rachunku Transakcyjnym/Rachunkach Transakcyjnych, może to zrobić pod warunkiem, że powiadomi nas o tym na piśmie, w wymaganej przez nas formie, a my dostarczymy pisemną zgodę. Możemy wymagać od klienta sformalizowania procesu powołania Osoby upoważnionej poprzez podpisanie pełnomocnictwa w formie aktu. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania zgody (lub, w przypadku gdy taka zgoda została już udzielona, do cofnięcia zgody z odpowiednim wyprzedzeniem) bez podawania powodu.

28.2   Klient będzie odpowiedzialny za wszelkie działania lub zaniechania ze strony jakiejkolwiek Osoby upoważnionej. Nie będziemy mieć obowiązku monitorowania Transakcji, Zleceń ani innych działań lub zaniechań ani ustanowienia upoważnienia Osoby upoważnionej.

28.3   Klient będzie odpowiedzialny za wszelkie operacje transakcyjne przeprowadzane na jego rzecz. Możemy działać na podstawie wszystkich dyspozycji, które uznajemy w dobrej wierze za otrzymane od Osoby upoważnionej.

28.4   Zapewnienie środków przez osoby trzecie oraz ich akceptacja przez nas w odniesieniu do transakcji na rachunku w żaden sposób nie zwalnia klienta z jego zobowiązań ani nie wpływa na jego odpowiedzialność względem nas na mocy niniejszej Umowy.

28.5   Dla uniknięcia wątpliwości, możemy zamknąć otwarte Transakcje klienta i wszystkie Rachunki Transakcyjne klienta po otrzymaniu powiadomienia o jego śmierci. Majątek klienta pozostanie obciążony obowiązkiem uregulowania należnych nam kwot. Możemy (ale przed udzieleniem przedstawicielstwa nie jesteśmy do tego zobowiązani) działać zgodnie z dyspozycjami osobistych przedstawicieli klienta.

29                       Prawa osób trzecich

Strony nie wyrażają zamiaru, aby którykolwiek z warunków niniejszej Umowy był wykonalny zgodnie z ustawą o umowach (prawa osób trzecich) z 1999 r., z wyjątkiem przypadków, gdy jakikolwiek nasz Partner lub Jednostka stowarzyszona są uprawnieni do egzekwowania warunków niniejszej Umowy zgodnie z tym ustawodawstwem.

30                       Rozdzielność postanowień Umowy

W przypadku, gdy jakiekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, przyjmuje się, że jest ono odrębne od pozostałych postanowień, które zachowują pełną moc i skuteczność.

31                       Rozwiązanie Umowy

31.1   Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana:

(a)       przez nas ze skutkiem natychmiastowym zgodnie z punktem 20 (Przypadki niewywiązywania się ze zobowiązań i zamykanie rachunków) lub z zachowaniem okresu wypowiedzenia trwającego 10 dni kalendarzowych, poprzez wysłanie pisemnego wypowiedzenia do klienta; lub

(b)      przez klienta, poprzez wysłanie nam pisemnego wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia trwającego 10 dni kalendarzowych

31.2   Po złożeniu takiego wypowiedzenia wszelkie otwarte Transakcje pozostaną otwarte aż do chwili ich zamknięcia lub wygaśnięcia zgodnie z niniejszą Umową. Złożenie wypowiedzenia nie ma wpływu na zobowiązanie ani odpowiedzialność, które powstały w związku z otwartymi Transakcjami lub niniejszą Umową.

31.3   Dla większej pewności, następujące postanowienia pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy: punkty 19 (Zapytania, reklamacje i spory), 21 (Zwolnienie z odpowiedzialności i odpowiedzialność), 23 (Korespondencja i powiadomienia), 24 (Ochrona danych), 25 (Prawo własności intelektualnej), 26 (Prawo właściwe i jurysdykcja), 27 (Cesja), 29 (Prawa osób trzecich), 30 (Rozdzielność postanowień Umowy) oraz 32 (Interpretacja).

31.4   Niniejsza Umowa nie ma minimalnego czasu obowiązywania.Z uwagi na fakt, że Transakcje, które klient może realizować, podlegają wahaniom rynkowym, nie jesteśmy zobowiązani do zapewnienia klientowi prawa do anulowania.

32                       Interpretacja

32.1   Nagłówki zostały użyte wyłącznie dla ułatwienia i nie mają wpływu na interpretację ani budowę niniejszej Umowy.

32.2   O ile z kontekstu nie wynika inaczej, każde odniesienie do:

(a)       punktu, podpunktu, litery lub terminu jest odniesieniem do punktu, podpunktu, litery lub terminu niniejszej Umowy;

(b)      strony lub stron jest odniesieniem do Strony lub Stron (w zależności od przypadku) niniejszej Umowy;

(c)       ustawy lub przepisu ustawowego obejmuje każdą ich konsolidację lub ponowne wprowadzenie w życie, modyfikację lub zastąpienie, każdą ustawę lub przepis ustawowy, do których odnosi się konsolidacja, ponowne wprowadzenie w życie, modyfikacja lub zastąpienie oraz wszelkie prawodawstwo niższego szczebla obowiązujące na podstawie wszelkich konsolidacji, ponownych wprowadzeń w życie, modyfikacji lub zastąpień oraz obejmuje wszystkie instrumenty lub zlecenia złożone na mocy takiego aktu prawnego;

(d)      osoby obejmuje firmę, spółkę oraz stowarzyszenia nieposiadające osobowości prawnej, trust, rząd, państwo lub agencję państwową, jakiekolwiek stowarzyszenie lub spółkę osobową czy też spółkę joint venture (bez względu posiadanie przez nią odrębnej osobowości prawnej lub jej brak);

(e)       pory dnia jest odniesieniem do pory dnia w Londynie w Wielkiej Brytanii, o ile nie podano inaczej; oraz

(f)       dokumentu jest odniesieniem do tego dokumentu jako zmienianego, uzupełnianego lub zastępowanego.

32.3   Wszelkie słowa następujące po wyrażeniu w tym, obejmują, na przykład, w szczególności lub jakiekolwiek podobne wyrażenia należy rozumieć jako przykładowe i nieograniczające sensu słów, opisów, definicji, fraz ani terminów poprzedzających te terminy.

32.4   Ogólne słowa nie będą interpretowane w sposób zawężający w związku z tym, że poprzedzają je lub następują po nich słowa wskazujące na określoną kategorię działań, spraw lub rzeczy.

32.5   O ile z kontekstu nie wynika inaczej, słowa w liczbie pojedynczej obejmują liczbę mnogą, a słowa w liczbie mnogiej obejmują liczbę pojedynczą.

32.6   Następujące słowa i wyrażenia mają, o ile nie określono inaczej, następujące znaczenia:

Ustawa została zdefiniowana w punkcie 2.5.

Działanie wskazujące na niewypłacalność oznacza, w odniesieniu do strony:

(a)  dokonanie przez stronę cesji ogólnej na rzecz swoich wierzycieli lub zawarcie przez stronę porozumienia lub układu ze swoimi wierzycielami; lub

(b) złożenie przez stronę pisemnego oświadczenia o niezdolności do spłacenia swoich długów w okresie ich wymagalności; lub

(c)  powołanie przez stronę powiernika lub podobnego organu dla strony lub jakiejkolwiek znacznej części jej majątku lub wyrażanie przez stronę zgody na takie działania; lub

(d) przedstawienie lub złożenie wniosku odnośnie do strony w jakimkolwiek sądzie lub przed jakąkolwiek agencją, dotyczącego upadłości lub niewypłacalności takiej strony (lub podobne postępowanie) lub zawarcie przez stronę porozumienia czy też ugody lub dokonanie dostosowania bądź zastosowanie podobnego środka na mocy obecnych i przyszłych ustaw, przepisów prawa lub regulacji, przy czym taki wniosek nie został zawieszony ani oddalony w terminie 30 dni od jego złożenia (z wyjątkiem wniosku o likwidację lub podobne postępowanie, w stosunku do którego taki 30-dniowy termin nie obowiązuje); lub

(e)  zwołanie spotkania wierzycieli w celu rozważenia zawarcia dobrowolnego porozumienia.

Umowa została zdefiniowana w punkcie 2.1.

Obowiązujące przepisy oznaczają odpowiednio: (a) Zasady FCA; (b) zasady właściwego organu regulacyjnego lub innego organu rządowego; (c) zasady odpowiedniej Giełdy; oraz (d) wszystkie obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie do niniejszej Umowy lub Produktów i Usług.

Partner ma znaczenie nadane w Zasadach FCA.

Jednostka stowarzyszona oznacza każdą spółkę holdingową lub spółkę zależną (w rozumieniu brytyjskiej ustawy o spółkach z 2006 r.) lub każdą spółkę zależną takiej spółki holdingowej lub jej spółek zależnych.

Osoba upoważniona oznacza każdą osobę upoważnioną do składania Zleceń lub zawierania Transakcji na rzecz klienta na mocy punktu 28.

Waluta bazowa oznacza, z zastrzeżeniem naszej umowy, walutę, w której zgodnie z wyborem klienta prowadzony jest jego rachunek.

Spread oznacza różnicę pomiędzy ceną, za którą kontrakt może zostać nabyty i sprzedany w danym momencie.

Dzień roboczy oznacza dzień (poza sobotą i niedzielą), kiedy banki w Londynie są otwarte w celu umożliwienia realizacji transakcji z zakresu ogólnej działalności bankowej.

Saldo środków pieniężnych oznacza saldo rachunku klienta, w tym wszystkie obciążenia/uznania oraz zyski/straty z zamkniętych Transakcji.

Kontrakt na różnice kursowe lub CFDjest umową o wymianę różnicy wartości instrumentu finansowego między momentem otwarcia a momentem zamknięcia kontraktu.

Zasady dotyczące środków pieniężnych klienta odnoszą się do zasad określonych w rozdziale 7 podręcznika Handbook of Rules and Guidance, Client Assets (CASS) (Podręcznik przepisów i wytycznych FCA: Aktywa klienta (CASS).

Procedura rozpatrywania reklamacji oznacza naszą pisemną politykę regulującą reklamacje dotyczące każdego aspektu Usług w brzmieniu publikowanym okresowo w Witrynie.

Zasady dotyczące konfliktu interesów są dostępne w naszej Witrynie lub na życzenie.

Działania korporacyjne oznaczają każde wydarzenie zainicjowane przez spółkę, które ma wpływ na akcjonariuszy. (przykłady: podział akcji, konsolidacje, fuzje oraz wydzielenia).

Profil klienta oznacza pełen profil klienta z jego indywidualnymi szczegółami do zalogowania się, takimi jak nazwa użytkownika oraz hasło, które klient ustala dla swojego Rachunku Transakcyjnego/Rachunków Transakcyjnych.

Dzień wystąpienia zakłócenia został zdefiniowany w punkcie 10.2.

Zakłócenie zostało zdefiniowane w punkcie 10.1.

EOG oznacza Europejski Obszar Gospodarczy (a mianowicie Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Liechtenstein, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Norwegię Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Węgry, Wielką Brytanię i Włochy).

 

Usługa elektroniczna oznacza każdą usługę elektroniczną, w szczególności platformę ETX Capital, wykresy transakcyjne, MT4, platformę transakcyjną do obsługi opcji binarnych, bezpośredni dostęp do rynku, przekazywanie zleceń lub usługę informacyjną, którą udostępniamy klientowi bezpośrednio lub za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług.

 

Uprawniony kontrahent oznacza klienta sklasyfikowanego jako per se lub wybranego Uprawnionego kontrahenta zgodnie z rozdziałem 3.6 Zasad prowadzenia działalności FCA (Conduct of Business Sourcebook, COBS).

 

Platforma ETX Capital oznacza oferowaną przez nas platformę transakcyjną, z wykluczeniem wszelkich platform transakcyjnych utworzonych przez MetaQuotes Software Corp lub Markets Pulse P.S. Ltd.

Rachunek oznacza relację biznesową między nami i klientem, która charakteryzuje się umożliwieniem dostępu do określonych platform transakcyjnych oraz jest zdefiniowany numerem rachunku oraz nazwą użytkownika.

Niewywiązywanie się ze zobowiązań oznacza

(a)  Działanie wskazujące na niewypłacalność w odniesieniu do klienta;

(b) śmierć lub chorobę psychiczną klienta będącego osobą fizyczną;

(c)  działanie klienta z naruszeniem jakichkolwiek gwarancji lub oświadczeń złożonych na mocy niniejszej Umowy;

(d) pojawienie się niezgodności z prawdą lub wprowadzenie w błąd w jakimkolwiek oświadczeniu złożonym przez klienta lub jakiejkolwiek gwarancji udzielonej przez klienta w związku z niniejszą Umową czy też w jakichkolwiek informacjach dostarczonych nam przez klienta;

(e)  nieuiszczenie jakiejkolwiek kwoty należnej nam zgodnie z niniejszą Umową; oraz

(f)  przypadki, gdy w jakimkolwiek momencie i w jakichkolwiek okresach uznanych przez nas za uzasadnione kontakt z klientem nie jest możliwy lub klient nie reaguje na powiadomienia ani korespondencję od nas.

Giełda oznacza każdą giełdę papierów wartościowych lub kontraktów terminowych futures, izbę rozliczeniową lub organizację samoregulacyjną, alternatywny system transakcyjny lub wielostronną platformę transakcyjną, w zależności od kontekstu.

Automatyczny system transakcyjny oznacza automatyczny system transakcyjny używany w połączeniu z platformą transakcyjną. Automatyczne systemy transakcyjne są powszechnie znane jako roboty transakcyjne.

Wygaśnięcie w odniesieniu do opcji oznacza datę i godzinę, kiedy opcja wygasa, a wszystkie prawa i obowiązki odnoszące się do takiej opcji wygasają.

Transakcja wygasająca oznacza Transakcję, która wygasa w określonym momencie w przyszłości.

Termin wygaśnięcia oznacza ostatnią datę i godzinę, kiedy może nastąpić transakcja dotycząca kontraktu. Po tym terminie wszystkie otwarte Transakcje zostaną przez nas zamknięte (rozliczone).

FCA oznacza Urząd Nadzoru Finansowego, organ regulacyjny branży usług finansowych w Wielkiej Brytanii i jego agentów lub jakichkolwiek następców, z którym można się skontaktować pod adresem: 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS lub za pośrednictwem witryny: www.fca.org.uk.

Zasady FCA oznaczają zasady FCA, które są okresowo zmieniane lub zastępowane przez FCA oraz zgodnie z podręcznikiem Handbook of Rules and Guidance FCA. Więcej informacji można znaleźć w witrynie FCA: www.fca.org.uk lub http://fshandbook.info/FS/html/FCA.

Finansowy spread betting oznacza transakcję typu spread bet w odniesieniu do różnicy pomiędzy ceną otwarcia a ceną zamknięcia kontraktu.Cena otwarcia i zamknięcia kontraktu jest określana poprzez odniesienie do ceny Rynku bazowego. Finansowy spread betting jest prawnie wykonalnym kontraktem na mocy ust. 412 Ustawy. Finansowy spread betting jest dostępny wyłącznie dla osób zamieszkałych na terytorium Wielkiej Brytanii lub Irlandii.

Siła wyższa została zdefiniowana w punkcie 18.2.

FX oznacza rynek walutowy.

Przewodnik dotyczący zawierania transakcji na rynku walutowym jest dostępny w naszej Witrynie lub na życzenie.

Gwarantowane zlecenie ograniczające stratę oznacza Zlecenie ograniczające stratę, w odniesieniu do którego gwarantujemy, że określona w nim cena nie zostanie przekroczona przez poślizg cenowy na rynku. Więcej informacji można znaleźć w naszej Witrynie lub uzyskać na życzenie.

Zakłócenie zabezpieczenia oznacza okoliczności, w których nie jesteśmy w stanie, mimo dołożenia uzasadnionych (ale nie większych) z punktu handlowego starań:

(a)  nabyć, ustanowić, ponownie ustanowić, zastąpić, utrzymać, zlikwidować lub dokonać zbycia w odniesieniu do jakichkolwiek transakcji lub aktywów, jakie uznamy za niezbędne do zabezpieczenia ryzyka dotyczącego odpowiedniej Transakcji lub z nią związanego; lub

(b) zrealizować, odzyskać lub przekazać wpływy z takiej transakcji lub aktywów;

Wskaźnik oznacza obiekt analizy technicznej wykorzystywany na wykresie, który jest używany do prognozowania przyszłych zmian cen na odpowiednim rynku. Zwykle istnieją dwa rodzaje wskaźników: wskaźniki trendu i oscylatory.

Wymagany wstępny depozyt zabezpieczający oznacza minimalną kwotę wymaganą jako depozyt w celu otwarcia Transakcji dla klienta.

Prawa własności intelektualnej mają znaczenie nadane w punkcie 25.1.

Wartość wewnętrzna opcji kupna występuje, gdy cena Rynku jest wyższa od Ceny wykonania. Z drugiej strony, opcja sprzedaży ma wartość wewnętrzną, gdy Cena wykonania jest wyższa od ceny Rynku. W obu przypadkach kwota wartości wewnętrznej jest obliczana przez odjęcie Ceny wykonania od ceny Rynku.

Rachunek wspólny ma znaczenie nadane w punkcie 0.

Zlecenie z limitem oznacza dyspozycję zawarcia transakcji na określonym Rynku w przypadku, gdy nasza cena na tym Rynku stanie się mniej korzystna dla klienta.

Wartość likwidacyjna oznacza sumę Salda środków pieniężnych klienta oraz zysków/strat z otwartych Transakcji klienta.

Straty w odniesieniu do wszelkich kwestii, wydarzeń lub okoliczności obejmują wszystkie żądania, roszczenia, działania, postępowania, odszkodowania, płatności, straty handlowe, koszty, wydatki lub inne zobowiązania oraz wszelkie wynikowe pośrednie lub specjalne straty, w szczególności utratę zysków, dochodu, przewidywanych oszczędności i możliwości.

Depozyt zabezpieczający oznacza kwotę środków wymaganych w celu utrzymania otwartej Transakcji.

Oczywisty błąd został zdefiniowany w punkcie 9.22.

Depozyt zabezpieczający oznacza Wymagany wstępny depozyt zabezpieczający lub Depozyt zabezpieczający i jest czasami zwany „zmiennym depozytem zabezpieczającym”.

Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego oznacza wniosek lub uznany wniosek o przywrócenie Dostępnych środków do zawarcia transakcji klienta do poziomu zera (0) lub wyższego.

Rynek oznacza unikatowy zestaw Produktów w oparciu o zmianę ceny Rynku bazowego.

Zlecenie rynkowe oznacza Zlecenie po bieżącej obowiązującej cenie Rynku.

Ujemny poślizg cenowy (negative slippage) oznacza sytuację, w której cena wykonania jest mniej korzystna niż cena zgłoszona przez klienta.

Transakcja niewygasająca oznacza Transakcję bez terminu wygaśnięcia. Taka Transakcja pozostaje otwarta każdej nocy z obowiązującą opłatą finansową, którą jest obciążany rachunek klienta.

Zlecenie oznacza dyspozycję otwarcia lub zamknięcia Transakcji po cenie takiej jak aktualna cena Rynku lub niższej bądź wyższej od niej i obejmuje: wstępne Zlecenie, Zlecenie z limitem, Zlecenie ograniczające stratę, Zlecenie kroczące, Gwarantowane zlecenie ograniczające stratę oraz Zlecenie rynkowe.

Polityka realizacji zleceń oznacza dokument opisujący zasadne kroki podejmowane przez nas w celu zapewnienia, że przy realizacji Zlecenia klient jest traktowany przez nas w sposób uczciwy oraz zgodnie z Zasadami FCA.

Dodatni poślizg cenowy (positive slippage) oznacza sytuację, w której cena wykonania jest bardziej korzystna niż cena zgłoszona przez klienta.

Polityka o ochronie prywatności oznacza oświadczenie o ochronie prywatności opublikowane w Witrynie z okresowo wprowadzanymi zmianami.

Produkt oznacza każdy rodzaj kontraktu finansowego udostępniany przez nas na mocy niniejszej Umowy (przykład: nasz kontrakt UK 100 Daily Rolling jest jednym z kontraktów na indeks UK100 w ramach grupy Rynku indeksów UK) i obejmuje kontrakty na różnice kursowe, opcje binarne i Finansowy spread betting.

Klient profesjonalny oznacza klienta sklasyfikowanego jako per se klient profesjonalny lub wybrany klient profesjonalny zgodnie z zasadami Conduct of Business Sourcebook, 3.5.1 R.

Klient detaliczny oznacza klienta, który nie został sklasyfikowany ani jako Klient profesjonalny, ani jako Uprawniony kontrahent zgodnie z Conduct of Business Sourcebook, 3.4.1 R.

Ostrzeżenie dotyczące ryzyka oznacza powiadomienie, które mamy obowiązek dostarczyć Klientom detalicznym i Klientom profesjonalnym w związku z ryzykiem związanym z Produktami i Usługami dostarczanymi na mocy niniejszej Umowy.

Automatyczne narzędzia transakcyjne obejmują w szczególności narzędzia powszechnie znane jako Automatyczne systemy transakcyjne, Skrypty oraz Wskaźniki.

Rolowanie ma znaczenie nadane w punkcie 9.30.

Usługi oznaczają usługi oferowane przez nas klientowi w odniesieniu do transakcji dotyczących kontraktów na różnice kursowe oraz Finansowego spread bettingu, określone w Witrynie oraz regulowane niniejszą Umową.

Skrypt oznacza program napisany, który jest używany wyłącznie w celu wykonania pojedynczej czynności i zatrzymuje się w chwili wykonania tej czynności. Skrypt różni się od Automatycznego systemu transakcyjnego, ponieważ skrypt może zostać wykonany wyłącznie na zlecenie, podczas gdy Automatyczny system transakcyjny po aktywacji będzie działać samodzielnie.

Poślizg cenowy (slippage) oznacza sytuację, w której cena zgłoszona przez klienta nie jest w danym momencie dostępna, a zlecenie jest zrealizowane po cenie jak najbliższej żądaniu klienta. Może doprowadzić to do ujemnego lub dodatniego poślizgu cenowego.

Zlecenie ograniczające stratę (stop loss) oznacza polecenie zawarcia transakcji na określonym Rynku, jeśli nasza cena na tym Rynku stanie się mniej korzystna dla klienta. Zlecenia te są powszechnie stosowane, aby zapewnić w pewnym stopniu ochronę przed ryzykiem, ale jej nie gwarantują. Prosimy o zapoznanie się z definicją Gwarantowanego zlecenia ograniczającego stratę.

Cena wykonania oznacza stałą cenę, po której posiadacz opcji jest uprawniony do przeprowadzenia transakcji kupna lub sprzedaży.

Wartość czasowa oznacza wartość opcji po odjęciu dowolnej Wartości wewnętrznej od ceny Rynku. Ta zewnętrzna premia odzwierciedla prawdopodobieństwo, iż opcja nabierze wartości wewnętrznej przed wygaśnięciem.

Transakcja oznacza każdą transakcję zawartą na mocy niniejszej Umowy (w tym: Finansowy spread betting, transakcje kontraktami na różnice kursowe oraz transakcje opcjami binarnymi).

Dostępne środki do zawarcia transakcji oznaczają kwotę pieniężną na rachunku klienta, która może zostać wykorzystana w celu spełnienia wymogów Depozytu zabezpieczającego.

Rachunek transakcyjny oznacza rachunek transakcyjny na jakiejkolwiek z platform transakcyjnych oferowanych przez nas, do którego klient może dostać się, używając indywidualnych szczegółów dotyczących loginu, takich jak nazwy użytkownika i hasła, lub za pośrednictwem Profilu Klienta, w zależności od systemu technologicznego.

Zlecenie kroczące oznacza Zlecenie ograniczające stratę w przypadku, gdy klient zdecydował, że poziom jego ceny w Zleceniu ograniczającym stratę będzie podążać za zmianą ceny na Rynku bazowym.

Rynek bazowy oznacza odpowiedni instrument finansowy, indeks, walutę lub inny instrument, którego cena lub wartość daje nam podstawę do ustalenia ceny podawanej klientowi w przypadku Rynku.

Witryna oznacza witrynę obsługiwaną przez nas w celu świadczenia Usług na rzecz klienta.

 

Żadna część niniejszego dokumentu nie może być kopiowana ani powielana w jakiejkolwiek formie bez wyraźnego pisemnego pozwolenia spółki Monecor (London) Limited.Wszystkie prawa zastrzeżone.

31 stycznia 2016

81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD z ETX. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.

79.6% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD z ETX. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.