<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?l=en-GB&wl=ETX&id=GTM-K79WJF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Poradnik O Handlu Surowcami

Czym są towary?

W odróżnieniu od walut lub akcji spółek, towary to materialne formy zbywalnych produktów, zwykle mające postać surowców. Istnieje kilka różnych metod kategoryzacji towarów. Niektórzy stosują rozróżnienie między towarami miękkimi, które są uprawiane lub hodowane, i towarami twardymi, które zwykle są wydobywane z ziemi. Jednakże, jeszcze większe zawężenie tych kategorii pozwala na wyróżnienie czterech głównych rodzajów towarów będących przedmiotami handlu:

Metale & Energia

Metale

Metals

Metale

ta kategoria obejmuje zarówno metale szlachetne, takie jak złoto, srebro i platynę, a także zwykłe metale, takie jak miedź i aluminium.


Energia

ta kategoria obejmuje różne rodzaje ropy i gazu ziemnego, również benzynę i olej opałowy.

Mięso i zwierzęta gospodarskie & Produkty rolne

Mięso i zwierzęta gospodarskie

Wheat

Mięso i zwierzęta gospodarskie

na międzynarodowych rynkach apetyt na mięso jest znaczny, a do najczęściej zbywanych towarów w tej kategorii należą bydło i trzoda chlewna.


Produkty rolne

do tej grupy należą uprawiane środki spożywcze, takie jak ziarna i nasiona, jak również produkty takie, jak cukier.

Czym jest handel towarami?

Czym jest handel towarami?

Czym jest handel towarami?

What_is_Commodities_Trading

Handel towarami funkcjonuje w różnych formach już od tysięcy lat. Jednak w dzisiejszych czasach każdy zbywalny towar ma cenę, na którą mogą wpływać wydarzenia na szczeblu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym, takie jak wojny, zjawiska pogodowe oraz stosunek między popytem a podażą na określone zasoby.


Posłużmy się następującym przykładem: na początku 2014 roku zagrożenia ze strony grup ekstremistów w niektórych ważniejszych krajach będących producentami ropy zwiększyły ogólne obawy dotyczące zakłóceń w dostawach ropy w kolejnych miesiącach, co doprowadziło do krótkoterminowego wzrostu cen ropy. Niemniej jednak, przed końcem 2014 roku, sukces amerykańskiego gazu łupkowego - w połączeniu ze spadkiem zapotrzebowania na dostawy z Chin i niechęcią organizacji OPEC do ograniczenia produkcji ropy - doprowadził do spadku cen ropy o ponad 40% w ciągu zaledwie kilku miesięcy.


Kolejnym przykładem, również z 2014 roku, jest sytuacja na rynku kawy. Dotkliwa susza w Brazylii na początku roku poważnie uderzyła w największego na świecie producenta ziaren kawy Arabika. Natychmiastowym skutkiem suszy było to, że ceny kontraktów terminowych na dostawy kawy poszybowały w górę, ponieważ uczestnicy rynków próbowali obliczyć moment, w którym podaż kawy zacznie spadać. Ceny kontaktów terminowych na dostawy kawy sięgnęły najwyższego poziomu od dwóch lat (chociaż nie przekroczyły szczytowych wartości z 2011 roku), po czym gwałtownie spadły w okolicach listopada na skutek wystąpienia w Brazylii pokaźnych ulew.


Powyższe dwie przykładowe sytuacje pokazują, jak różnego rodzaju wydarzenia mogą wpływać na ceny różnych towarów. Dostęp do aktualnych informacji ze świata może okazać się niezbędny w handlu towarami.

Otwórz rachunek

Otwórz rachunek