z powrotem

Ochrona Środków Klientów

Bezpieczeństwo środków klienta


Gwarantujemy, że środki wszystkich klientów detalicznych ETX Capital są bezpieczne.

FCA stosuje surowe zasady dotyczące prowadzenia działalności i adekwatności finansowej.

Zasady te są określone poniżej:

  1. Każdy podmiot podlegający nadzorowi FCA, w tym ETX Capital, jest zobowiązany do codziennej kalkulacji zasobów finansowych, w celu zapewnienia stałej zgodności z wymogami dotyczącymi wysokości posiadanego kapitału.
  2. Środki należące do klientów detalicznych są przechowywane na rachunku pieniężnym dla klientów, oddzielnie od własnych środków podmiotu. W przypadku upadłości podmiotu środki finansowe należące do klientów są dla nich zachowywane i nie mogą być wykorzystane do wykonania zobowiązań firmy. Analogicznie, jeżeli na rachunkach bankowych firmy pojawi się saldo debetowe, bank nie może użyć środków należących do klientów w celu pokrycia debetu. W przypadku klientów sklasyfikowanych jako klienci biznesowi powyższa zasada nie ma zastosowania. Tacy klienci mogą stać się niezabezpieczonymi wierzycielami firmy. Uwaga: odseparowanie środków należących do klientów od środków firmy nie chroni klienta w przypadku gdy bank, w którym są deponowane środki klientów, zostanie postawiony w stan upadłości.
  3. Na koniec każdego dnia rozliczeniowego bilansujemy nasze rachunki z wydzielonymi środkami, aby zapewnić, że wartość likwidacyjna rachunku każdego klienta jest w pełni wydzielona (stan na godzinę 24.00 tego dnia).
  4. Zgodnie z polityką firmy i w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony praw konsumenta, fundusze klientów przechowywane są w instytucjach finansowych na terenie Unii Europejskiej.
  5. System rekompensat – w przypadku mało prawdopodobnej sytuacji ogłoszenia upadłości ORAZ braku dostatecznych środków na rachunkach ze środkami należącymi do klientów klienci indywidualni są objęci systemem odszkodowań z tytułu usług finansowych (FSCS). W przypadku postawienia firmy w stan likwidacji górna granica odszkodowania wypłacanego w ramach FSCS wynosi 50 000 funtów na jednego klienta.